Jak uzyskać bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C w regionie moskiewskim

Konstytucja Federacji Rosyjskiej ściśle i wyraźnie ustanawia nasze prawo do bezpłatnej opieki medycznej.
W szczególności art. 41 Konstytucji Federacji Rosyjskiej stanowi:
„1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia i pomocy medycznej. Pomoc medyczna w państwowych i gminnych zakładach opieki zdrowotnej jest zapewniana obywatelom bezpłatnie z odpowiedniego budżetu, składek ubezpieczeniowych i innych dochodów.

2. W Federacji Rosyjskiej finansowane są federalne programy ochrony i wzmocnienia zdrowia publicznego, podejmowane są działania na rzecz rozwoju państwowych, miejskich i prywatnych systemów opieki zdrowotnej, wspierane są działania promujące zdrowie ludzkie, rozwój kultury fizycznej i sportu oraz dobrostan środowiskowy i sanitarno-epidemiologiczny.

3. Ukrywanie przez urzędników faktów i okoliczności zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu pociąga za sobą odpowiedzialność zgodnie z prawem federalnym. ”

Ale w prawdziwym życiu państwo zmusza nas do gry na zupełnie innych zasadach. Musisz tylko znać te zasady i wykorzystywać je w swoich osobistych zainteresowaniach..

„Twoje zdrowie nie potrzebuje nikogo oprócz ciebie!”

Ocenę możliwego kosztu terapii przeciwwirusowej oraz informacje o cenach niezbędnych leków podano w artykule „O kosztach leczenia i cenach leków”. Tutaj porozmawiamy o znalezieniu sposobów na bezpłatne leczenie, w tym konsultacjach z lekarzami prowadzącymi, koszcie leków i koszcie badania.

Opcje bezpłatnego lub preferencyjnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby

W oparciu o doświadczenia wirtualnej społeczności osób z wirusowym zapaleniem wątroby istnieją trzy główne sposoby bezpłatnego leczenia:

 • Bezpłatne leczenie kosztem środków przeznaczonych z budżetów różnych poziomów bezpośrednio na leczenie wirusowego zapalenia wątroby. Główny sposób dla zwykłych śmiertelnych obywateli.
 • Bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby (otrzymywanie bezpłatnych leków przeciwwirusowych) w ramach „państwowej pomocy społecznej świadczonej w formie zestawu usług socjalnych dla obywateli” (rozdział 2 słynnej ustawy RF nr 122 z 08.22.2004 o monetyzacji świadczeń) dla niektórych grup.
 • Udział w badaniach klinicznych (CI) najnowszych leków przeciwwirusowych prowadzonych przez różne firmy farmakologiczne.

Są to obecnie trzy główne i najbardziej prawdopodobne sposoby uzyskania naprawdę bezpłatnego leczenia w Rosji. Istnieją również inne możliwości, ale są one już dość prywatne i niedostępne dla większości przypadków zapalenia wątroby.

Mogą one obejmować:

 • Leczenie w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (VHI). Istnieją dodatkowe programy ubezpieczenia zdrowotnego (dostępne dla bardzo wąskiego kręgu osób), które przewidują rekompensatę kosztów leczenia wirusowego zapalenia wątroby na koszt firmy ubezpieczeniowej.
 • Traktowanie niektórych kategorii ludności w niektórych regionach odbywa się bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach na podstawie lokalnych przepisów lub niektórych lokalnych zarządzeń departamentów. Gdzieś traktują lekarzy jako grupę ryzyka, gdzieś istnieją świadczenia regionalne, gdzieś są pewne świadczenia oparte na ustawie „W sprawie gwarancji praw ludności tubylczej Federacji Rosyjskiej” itp..
 • Z jakiegoś powodu państwo postanowiło zapewnić leczenie niektórych kategorii naszych obywateli bezpłatnie i, zapominając o tym, co jest już zapisane w Konstytucji, wydało szereg różnych aktów prawnych, w których ponownie ogłoszono bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby.
  Na przykład dla osób zarażonych wirusem HIV oprócz Konstytucji „bezpłatna terapia antywirusowa (HTP) jest„ gwarantowana ”, a ustawa„ W sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się w Federacji Rosyjskiej choroby wywołanej ludzkim wirusem niedoboru odporności (zakażenie HIV) ”z 30 marca 1995 r., Nr 38. Ale Ministerstwo Zdrowia uruchamia dobrze nagłośniony program zdrowotny, w którym przy różnych zamówieniach po raz kolejny „gwarantuje” bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby u osób zakażonych wirusem HIV.


Należy zauważyć, że chociaż istnieją te prywatne sposoby bezpłatnego leczenia, nikt nie gwarantuje gwarancji bezpłatnego leczenia. W tej dziedzinie (w zakresie przepisywania i otrzymywania kosztownego leczenia) panuje całkowite zamieszanie, aw rezultacie arbitralność i bezprawie popełniane przez różnych urzędników medycznych i biurokratów.

Dlatego ważne jest, aby znać swoje prawa, wiedzieć, z jakimi dokumentami są dla nas zagwarantowane, i żądać pełnego prawnego uzasadnienia od urzędników, aby przestrzegać naszych praw do bezpłatnego leczenia. Co więcej, koszt leczenia będzie więcej niż uzasadniał „poród” tych wysiłków.

Więcej informacji o głównych funkcjach.

Bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Tak, dokładnie. Zarówno Konstytucja Federacji Rosyjskiej, jak i ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym zapewniają obywatelom rosyjskim bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby. Dlaczego za to płacimy? Całe pytanie dotyczy subtelności prawnych regulaminów wydawanych przez biurokratów medycznych. Ministerstwo Zdrowia Rosji, regionalne wydziały zdrowia nie określają jasnej procedury przepisywania leczenia osobom z konkretną chorobą. W związku z tym nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprzekazanie leczenia potrzebującym go pacjentom.

W naszym systemie opieki zdrowotnej nie ma protokołów leczenia chorób, które regulowałyby działanie Eskulapa, nawet w najszerszym zakresie.

Okazuje się więc, że lekarz po ujawnieniu, że masz wirusowe zapalenie wątroby, może przepisać ci szczegółowe badanie i najnowocześniejsze leczenie najnowszymi lekami, a także poklepać cię po ramieniu i spokojnie (i bezkarnie!). - przygotować się na pogrzeb, sporządzić spadek. I to w obecności nowoczesnych metod leczenia, pozwalających z prawie 100% prawdopodobieństwem na zawsze pozbyć się choroby.

W ostatnich latach, głównie ze względu na aktywną pozycję pacjentów, zaczynamy opracowywać określoną procedurę uzyskiwania (przepisywania) terapii przeciwwirusowej (AVT) w wirusowym zapaleniu wątroby. Są to nieformalne, niezapisane w żadnym zarządzeniu lub dekrecie Ministerstwa Zdrowia wymagania dotyczące wyznaczenia terapii. Spowodowane nie było stosownością terapii, ale niemożnością dalszego opóźnienia leczenia.

Ta kolejność różni się nieznacznie w różnych regionach kraju, ale ogólnie jest dość zunifikowana. Najważniejsze jest to, że chociaż nie jest to publicznie, istnieje w niektórych miejscach. W niektórych miejscach nawet o nim nie mówią. Lekarze w klinice zapewnią cię, że choroba nie jest leczona, że ​​nie ma środków na jej leczenie i że leczenie będzie cię drogo kosztować, rzekomo nie wiedząc, że na leczenie przeznacza się środki z różnych budżetów. Niemniej jednak…

W każdym regionie Ministerstwo Zdrowia definiuje jeden lub więcej podstawowych ośrodków hepatologicznych. Z reguły są one tworzone na podstawie regionalnego szpitala chorób zakaźnych lub ośrodka leczenia AIDS i chorób zakaźnych. Te regionalne centra hepatologiczne otrzymują fundusze i leki potrzebne na HTP. Ośrodki te zasadniczo tworzą lub określają potrzebę, priorytet, priorytet itp. z wyznaczeniem HTP dla osób z wirusowym zapaleniem wątroby. Określają potrzeby, tworzą wnioski o niezbędne zasoby, planują wydatki.

Prowadzą HTP, tj. określić schemat leczenia pacjentów (określone leki, dawki leków, czas trwania leczenia itp.) i monitorować pacjentów podczas leczenia.

W większości przypadków, oprócz postawienia diagnozy (co na ogół uzasadnione byłoby założenie wystarczającego stanu), w celu podania AVT konieczne jest albo „zaawansowane” zwłóknienie wątroby (stopień 2 lub wyższy w skali METAVIR), albo pewne istniejące powikłanie spowodowane pozawątrobowa manifestacja wirusa. Możemy omówić ludzkość tego podejścia, ekspansję zagrożenia epidemiologicznego itp., Ale istniejący porządek jest pewny, z którym obecnie musimy się liczyć..

W niektórych regionach jest znacznie gorzej. Bezpłatne AVT jest przepisywane tylko w przypadku współzakażenia HIV + wirusem zapalenia wątroby typu B (B lub C). Jeśli jest tylko wirusowe zapalenie wątroby typu B, leczenie jest zabronione.

Oczywiste jest, że oszczędzają na nas w każdy możliwy sposób, aplikacje są cięte, ukrywa się rzeczywistą liczbę pacjentów itp. Ale szansa istnieje i jest całkiem realna. Jak to wdrożyć? Bardzo prosty. W każdym razie próba wdrożenia jest dość prosta..

Idź do kliniki okręgowej do specjalisty chorób zakaźnych. Przejdź wstępne badanie, uzyskaj wstępną diagnozę i wymagaj skierowania do regionalnego centrum hepatologii w celu przeprowadzenia szczegółowego badania i rozwiązania problemu leczenia przeciwwirusowego. Twój specjalista chorób zakaźnych musi wiedzieć, kto (która klinika, które centrum medyczne) w twoim regionie centralnie leczy wirusowe zapalenie wątroby i jest zobowiązany cię tam skierować. Jest to pisemny kierunek na specjalnym formularzu, a nie zalecenie, nie wpis do dokumentacji medycznej. W przypadku odmowy - możesz poprosić o ten kierunek w pisemnym oświadczeniu skierowanym do naczelnego lekarza placówki medycznej.

Z tym kierunkiem i wynikami wstępnego badania udajesz się do tego regionalnego centrum (na przykład w Moskwie jest to przede wszystkim hepatocentrum w 1. klinicznym szpitalu chorób zakaźnych na autostradzie Volokolamsk). Tam w razie potrzeby zostaniesz poddany dodatkowemu badaniu lekarskiemu (niektóre określające badania krwi, biopsję lub elastografię wątroby, ocenisz ewentualne pozawątrobowe objawy wirusa zapalenia wątroby typu C itp.).

Adresy i telefony głównych regionalnych ośrodków hepatologicznych, klinik, szpitali zakaźnych znajdują się w sekcji „Kliniki” na naszej stronie internetowej.

Po wyjaśnieniu problemu z zapaleniem wątroby i zidentyfikowaniu sytuacji z możliwymi współistniejącymi chorobami, konsultacja z lekarzami (z reguły) wyda ci ostatnie „zdanie” dotyczące potrzeby i pilności twojego OEM. Być może nawet z wyjaśnieniem schematu leczenia. I w tym przypadku z pewnością mówimy o leczeniu w ramach CHI. Te. - o bezpłatnym leczeniu.

Ważny! Za każdym razem, gdy planujesz badanie lub analizę, pytaj swojego lekarza, czy ta procedura jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (MHI)? Jeśli nie, to dlaczego nie jest uwzględniony i gdzie można wyjaśnić to pytanie. Lekarze często ukrywają możliwość otrzymywania różnych usług medycznych za darmo, powołując się na biurokrację, potrzebę zbierania różnych zaświadczeń, pisania oświadczeń, trudności z finansowaniem, niektóre zamknięte zakazy itp. Itp..

Ale pieniądze są wydawane i od Ciebie zależy, czy obawiasz się biurokracji i czy dotyczą cię ich wewnętrzne zakazy. Może napisz kilka stwierdzeń, jeśli zaoszczędzisz na tym kilka tysięcy rubli, otrzymując skierowanie na bezpłatną analizę lub jakieś badanie instrumentalne?

Z reguły wszystkie niezbędne badania instrumentalne i instrumentalne, badania krwi itp. Wykonywane przez lekarza w celu wyjaśnienia diagnozy i wyjaśnienia całego obrazu choroby są objęte obowiązkowym funduszem ubezpieczeń medycznych. Lekarz może zalecić coś niestandardowego lub NAD standardem - wtedy Ty, mierząc swoje możliwości finansowe, zgadzasz się na takie badanie lub odmówisz.

Wreszcie, jeśli to konieczne, zawsze możesz sprawdzić słowa lekarza, dzwoniąc do regionalnego funduszu MHI. Istnieją całe działy, które „chronią” nasze interesy z tobą.

Mała notatka. Oprócz regionalnych centrów hepatologicznych (klinik) istnieją również federalne centra medyczne zajmujące się leczeniem wirusowego zapalenia wątroby. Znajdują się one w największych miastach kraju (w Moskwie, Sankt Petersburgu...), a także akceptują badania i leczenie obywateli z dowolnego zakątka kraju. Nie gwarantuje to darmowych leków na leczenie. Ale wtedy zapewniona zostanie bezpłatna pomoc medyczna od wysoko wykwalifikowanych specjalistów. A to w warunkach prawie całkowitego analfabetyzmu (niestety tak jest!) Praktykowanie specjalistów chorób zakaźnych w naszych klinikach kosztuje dużo.

Bezpłatne leki przeciwwirusowe w ramach pomocy społecznej dla niektórych grup ludności

Ta możliwość, sądząc z doświadczenia naszej witryny, jest realna dla dość szerokiej grupy pacjentów z zapaleniem wątroby. Ustawa o monetyzacji świadczeń definiuje następujące społeczne kategorie obywateli jako wymagające wsparcia rządu:

 1. inwalidzi wojenni;
 2. uczestnicy Wielkiej Wojny Ojczyźnianej;
 3. weterani wojenni spośród osób wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 4–4 ustawy federalnej „Weterani”
 4. personel wojskowy, który służył w jednostkach wojskowych, instytucjach, szkołach wojskowych, nie wchodzących w skład wojska, od 22 czerwca 1941 r. do 3 września 1945 r. przez co najmniej sześć miesięcy, personel wojskowy przyznał rozkazy lub medale ZSRR za służbę w określony okres;
 5. osoby, które otrzymały znak „mieszkaniec oblężonego Leningradu”;
 6. osoby, które pracowały podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej nad obiektami obrony powietrznej, lokalną obroną powietrzną, nad budową struktur obronnych, baz morskich, lotnisk i innych obiektów wojskowych w obrębie tylnych granic frontów operacyjnych, stref operacyjnych flot operacyjnych, na żelaznych i samochodowych odcinkach linii frontu drogi, a także członkowie załóg statków floty transportowej internowani na początku II wojny światowej w portach innych państw;
 7. członkowie rodzin zmarłych (zmarłych) inwalidów wojennych, uczestnicy Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i weterani wojenni, członkowie rodzin personelu grup samoobrony obiektu i zespołów ratowniczych lokalnej obrony powietrznej, a także członkowie rodziny zmarłych pracowników szpitali i szpitali w mieście Leningrad
 8. niepełnosprawni;
 9. niepełnosprawne dzieci.

To samo prawo przewiduje dla nich zestaw usług społecznych:

 1. dodatkowa bezpłatna opieka medyczna, w tym zapewnienie niezbędnych leków zgodnie z zaleceniami lekarza (ratownika medycznego), zapewnienie kuponów na leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, jeżeli istnieją wskazania medyczne;
 2. bezpłatne przejazdy koleją podmiejską, a także transport międzymiastowy do miejsca leczenia iz powrotem.

Lista leków, a także lista sanatoriów i spa, dla których wydawane są zezwolenia, jest zatwierdzana przez federalny organ wykonawczy, który prowadzi rozwój polityki państwa i normatywnych regulacji prawnych w dziedzinie opieki zdrowotnej i rozwoju społecznego.

Zatem ten bardzo federalny organ zawarł na tej liście niezbędne przygotowania do obecnego standardu leków zaawansowanych technologicznie (interferony, peginterferony, rybawiryna).
Musisz tylko przejść do powyższych społecznych kategorii obywateli.

Najbardziej realistyczną kategorią dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby jest niepełnosprawność.

Ważne jest, aby wiedzieć. Leki przeciwwirusowe będą dostępne bez względu na chorobę, według jakich kryteriów przypisano ci niepełnosprawność. I słusznie, niepełnosprawność oznacza, że ​​dana osoba ma ograniczone możliwości i potrzebuje pomocy o innym charakterze. W tym pod względem kosztów finansowych na utrzymanie zdrowia.

Jak uzyskać status niepełnosprawności to inna historia. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że osoba niepełnosprawna jest statusem społecznym, który pozwala ci żyć i cieszyć się wszystkimi korzyściami cywilizowanego społeczeństwa wraz ze zdrowymi ludźmi. Nie szkodzi to wizerunkowi ani samej osobowości człowieka, jest to korekta niesprawiedliwości, wyrównanie praw dostępu do wielu korzyści cywilizacyjnych, w tym leczenie ich chorób.

Po otrzymaniu statusu osoby niepełnosprawnej i sporządzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów w funduszu zabezpieczenia społecznego i funduszu emerytalnym, udajesz się na własną poliklinikę i kontaktujesz się ze specjalistą ds. Chorób zakaźnych w celu wyznaczenia HTP za pomocą niezbędnych leków przeciwwirusowych w ramach programu dodatkowego zaopatrzenia w leki (DLO). Możliwe jest, że specjalista chorób zakaźnych nie weźmie takiej odpowiedzialności i nie poprowadzi cię przez duży krąg koordynacji, aż do wspomnianych już regionalnych centrów hepatocentrów. To już nie jest przerażające. Pytanie o bezpłatne leczenie jest kwestią czasu i staranności.

Ważny! Rozróżniając swoją niepełnosprawność w funduszu emerytalnym lub ubezpieczeniu społecznym, nie próbuj odmawiać przyjmowania dodatkowych leków, które czasami oferowane są w celu zmuszenia niektórych osób niepełnosprawnych do otrzymania niewielkiej rekompensaty pieniężnej. Wygraj grosz i stracisz możliwość otrzymywania bezpłatnych leków przeciwwirusowych za setki tysięcy rubli.

Drobna pomoc. Mechanizm realizacji programu jest następujący: agencje rządowe opracowują listę leków, które są niezbędne dla wrażliwych społecznie grup ludności (weteranów, osób niepełnosprawnych itp.). Ci „beneficjenci” mogą bezpłatnie otrzymywać leki z tej listy w aptekach..

Ze swojej strony państwo, w ramach Federalnego Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, wybiera dostawców „bezpłatnych” leków na zasadach konkurencyjnych i pod koniec roku rekompensuje im koszty tych dostaw.

Obywatele, którzy nie chcą brać udziału w programie, którzy odmawiają otrzymania zestawu usług socjalnych, mogą otrzymać w zamian gotówkę i sami kupić leki.

Tak zwana miesięczna płatność gotówkowa (EDV) dla osób niepełnosprawnych w 2014 roku będzie:

 • Osoby niepełnosprawne z grupy I - 2 822,41 rubli;
 • Osoby niepełnosprawne z grupy II - 2 123,92 rubli;
 • Osoby niepełnosprawne z grupy III - 1700,23 rubla;
 • Dzieci niepełnosprawne - 222,78 rubli;
 • Osoby niepełnosprawne II wojny światowej - 3 834,65 rubli;
 • Osoby niepełnosprawne w Czarnobylu - 2 022,78 rubli + EDV na grupę osób niepełnosprawnych;

Trzecim sposobem na bezpłatne leczenie jest uczestnictwo w CI najnowszych leków

Ta ścieżka wymaga wystarczającej wytrwałości, aby osiągnąć cel - otrzymać bezpłatne leczenie..

Jak znaleźć klinikę, w której takie CI są prowadzone i jak się tam dostać? Istnieją dwa internetowe źródła informacji o planowanych i trwających badaniach klinicznych na świecie, w tym w Rosji.

Pierwsza to strona w języku angielskim: http://clinicaltrials.gov/

Ta strona ma możliwość wyszukiwania konkretnego badania klinicznego, które Cię interesuje, według różnych kryteriów. Na przykład, oto wyniki uzyskane przez zlecenie wszystkich otwartych badań klinicznych dotyczących zapalenia wątroby typu C, przeprowadzonych w Rosji:
http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=Russian+Federation+hepatitis+c&recr=Open

Przechodząc do opisu konkretnego badania, można znaleźć, w których ośrodkach medycznych, klinikach, które są przeprowadzane, czy jest zestaw pacjentów, dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za prowadzenie CI w tym ośrodku i inne przydatne informacje. Co więcej, wszystko zależy od rozsądnej inicjatywy i uporu.
Pisz, dzwoń, pukaj do drzwi i okien... a one się otworzą!

Dostęp do podsystemu odbywa się z sekcji „Strona główna” podsekcji „Rejestr dozwolonych prób klinicznych”.

Poszukaj kliniki, w której CI danego leku są planowane lub są już w toku, dowiedz się, kto rekrutuje wolontariuszy do udziału w CI i skieruj się do uczestników! Nie ma tu żadnych zasad i instrukcji - pomoże tylko twoja determinacja i wytrwałość.

Oczywiście, aby zostać uwzględnionym w składzie uczestników CI, konieczne jest spełnienie wymagań dotyczących uczestników niektórych leków przeciwwirusowych CI sformułowanych w programach tych CI (które można znaleźć na powyższych stronach). W szczególności mogą obowiązywać ograniczenia genotypu wirusa, genotypu człowieka, chorób towarzyszących, płci i wieku itp..

Infolinia dla pacjentów prowadzących badania kliniczne

Od 29 kwietnia 2010 r. Rosyjskie Stowarzyszenie Organizacji Badań Klinicznych (AOKI) prowadzi infolinię dla pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych dotyczących ich praw i obowiązków. Połączenia są odbierane i obsługiwane przez operatora o specjalnej wiedzy w zakresie praw i obowiązków uczestników badania klinicznego.

Telefon „gorącej linii” to 8 (916) 990 03 85. Godziny pracy są od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00 (czasu moskiewskiego).

Należy pamiętać, że Stowarzyszenie nie doradza w sprawie udziału zdrowych ochotników w badaniach klinicznych..

Stowarzyszenie opracowało szczegółowe wytyczne dotyczące wyszukiwania badań klinicznych w Twojej okolicy..

Jak osiągnąć korzystanie z przysługujących im praw?

Prawdopodobnie istnieje wiele prawdopodobnych sposobów skorzystania z prawa do bezpłatnego leczenia. Ale tak się stało w naszym stanie, że należy podjąć znaczne wysiłki w celu ich wdrożenia. I wcale nie jest faktem, że wynik odniesie sukces.

Lista opcji możliwych działań jest dość obszerna. Jeśli nie byłeś w stanie uzyskać bezpłatnej terapii w standardowy sposób (specjalistą chorób zakaźnych w poliklinice jest regionalne centrum hepatocentrum), musisz zebrać wszystkie wyniki badań, rozłożyć prawa, zarządzenia i inne regulaminy i rozpocząć prawdziwą walkę o swoje prawa: zapukaj do drzwi urzędów zdrowia, do regionalnych ministerstw-departamentów opieki zdrowotnej i numerów interwencyjnych opieki zdrowotnej i usług medycznych, do lokalnego oddziału obowiązkowego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych, do lokalnych, regionalnych i federalnych deputowanych, do Ministerstwa Zdrowia Rosji, do federalnych organów nadzoru, do prokuratury i tak dalej aż do administracji prezydenckiej (Czyż nie jest naszym Gwarantem naszej Konstytucji, Gwarantem przestrzegania wszystkich naszych praw obywatelskich?).

Tylko ten, kto zaczyna naprawdę walczyć o swoje prawa, może liczyć na ich wdrożenie. Na naszej stronie znajduje się wiele przykładów tego, jak ludzie szukali bezpłatnego leczenia dzięki swojej aktywnej pozycji życiowej..

Możliwości zrekompensowania kosztów finansowych leczenia

Jeśli nadal nie skorzystasz z prawa do bezpłatnego leczenia, spróbuj w jakiś sposób zrekompensować koszty finansowe.

W pewnym stopniu umożliwi to zwrot części zapłaconych podatków. Ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej przewiduje tak zwane odliczenie od podatku społecznego. W szczególności jedną z jego odmian jest odliczenie podatku od leczenia, które pozwala zwrócić do 15 600 rubli z podatków płaconych rocznie na osobę. Bierzemy pod uwagę, że ulga podatkowa na leczenie może być dokonana w ciągu dwóch do trzech lat kalendarzowych, a ponadto może być dokonana nie tylko dla pacjenta, który został poddany drogiemu leczeniu, ale także dla jego bliskich krewnych.

Dla biednych nadal istnieje możliwość otrzymywania pomocy materialnej co sześć miesięcy na mocy ustawy Federacji Rosyjskiej nr 178 z 17 lipca 1999 r. O pomocy społecznej państwa. Kwota premii jest zwykle niewielka od 500 do 3000 rubli. Jednak w niektórych regionach wypłacono również duże kwoty w wysokości 20-30 tysięcy rubli. Wszystko zależy od urzędników w wywiadzie i od tego, jak bardzo ich przekonasz o rzeczywistości swoich problemów. Cóż, możesz otrzymać tę pomoc co do zasady co sześć miesięcy.

Jak uzyskać tę pomoc finansową? Wnioski od wnioskodawców są przyjmowane w rozmowie dotyczącej zabezpieczenia społecznego w miejscu zamieszkania, konieczne jest wyjaśnienie ubóstwa ich sytuacji. Kryteria wyboru dla kandydatów potrzebujących pomocy finansowej w każdym regionie są różne. Z reguły rozpatrują wnioski od rodzin, w których dochód na mieszkańca pozostaje poniżej poziomu utrzymania. Decyzja o udzieleniu wsparcia podejmowana jest wspólnie na posiedzeniach komisji przez kilka tygodni. Przy pozytywnej decyzji gotówka nie jest wydawana: aby ją otrzymać, musisz otworzyć konto bankowe i czekać na przelew.

Inną opcją częściowego wyrównania wydatków jest otrzymanie jednorazowej pomocy finansowej w miejscu pracy na własne leczenie lub leczenie dzieci. Aby to zrobić, musisz złożyć wniosek do administracji lub organów związków zawodowych, jeśli takie istnieją. Nie ma tu jednolitych zasad i przepisów. Wszystko zależy od ludzi w twojej administracji, od twoich związków zawodowych..

Pomoc finansową lub pomoc w zakresie darmowych narkotyków (czasami narkotyków po preferencyjnych cenach) można uzyskać z niektórych funduszy społecznych. Tak więc pewnego razu prawie każdy pacjent z wirusowym zapaleniem wątroby typu C mógł skontaktować się z Funduszem dla Dzieci i otrzymać za darmo lek rybamidyl (rybawiryna domowa) na pełny kurs HTP.

Podsumowując, chcę apelować do wszystkich ludzi, którzy już przez to przeszli. Jeśli masz jakieś wyjaśnienia dotyczące powyższych zagadnień, masz jakieś skuteczne doświadczenie w uzyskaniu bezpłatnej terapii lub przynajmniej częściowo rekompensujesz koszty leczenia, podziel się nią ze swoimi „współpracownikami” w walce z wirusowym zapaleniem wątroby!

Czy istnieje bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C.?

Przeciwwirusowe skojarzone leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C jest zdecydowanie jedynym sposobem na powstrzymanie postępu choroby przed przejściem do marskości wątroby. Niestety ma wiele wad. W szczególności koszt leczenia zaimportowanymi lekami wynosi średnio 45–50 tysięcy rubli miesięcznie, a narkotyków domowych około 20 tysięcy rubli miesięcznie. Dla ogromnej liczby pacjentów wysoki koszt leków praktycznie uniemożliwia poddanie się terapii.

W takich przypadkach zalecamy naszym pacjentom następujące taktyki:

Wykonaj badanie na urządzeniu do fibroscan, aby określić stopień uszkodzenia wątroby przez wirusa.

Jeśli stopień zwłóknienia jest niski (mniej niż 3), wirusowe zapalenie wątroby nie jest czynnikiem zagrażającym życiu, a pacjent ma czas (być może kilka lat) na rozwiązanie istotnego problemu. Przez cały ten czas należy brać hepatoprotektory i kontrolować stopień zwłóknienia, raz w roku, aby wykonać fibroscan wątroby.

Możliwość udziału w bezpłatnych programach leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C jest zapewniona tylko w przypadkach realnego zagrożenia życia: wysoki stopień zwłóknienia (3.4), marskość wątroby. W takich przypadkach instytucje publiczne rozważają możliwość uczestnictwa pacjentów w bezpłatnych programach. W Moskwie jest to CIB nr 1, w regionie moskiewskim - MONICA.

Ponadto niektórzy pacjenci mogą wziąć udział w badaniach klinicznych nowych leków przeciwwirusowych, które po raz pierwszy wchodzą na rynek rosyjski. Jednak w tym przypadku muszą ściśle spełniać kryteria włączenia do badania, to znaczy mieć określone dane dotyczące genotypu wirusa, stopnia uszkodzenia wątroby i innych wskaźników specyficznych dla tego badania.

Czy w Uljanowsku można poddać się bezpłatnemu leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C.?

Każdy pacjent, który dowiedział się o niebezpiecznej diagnozie, z pewnością był zainteresowany możliwością bezpłatnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C w Uljanowsku, ponieważ słyszał o cenie leków w aptekach. Istnieją państwowe programy wsparcia, ale nie musisz na nich zbytnio polegać. Koszt leczenia jednego pacjenta kosztuje kraj 500-800 tysięcy rubli, dlatego jest niewiele wolnych miejsc. Schematy interferonu są bardziej dostępne, ale liczba leków jest nadal ograniczona..

Kto jest uprawniony do bezpłatnego OEM: programy państwowe i miejskie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Federacji Rosyjskiej każdy ma prawo do pomocy państwa w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, ponieważ choroba jest niezwykle niebezpieczna i prowadzi do poważnych komplikacji.

Bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C w Uljanowsku odbywa się w ramach następujących programów:

Głównym warunkiem umieszczenia w kolejce jest diagnoza ustalona przez specjalistę chorób zakaźnych dystryktu lub regionalnej placówki medycznej.

Ciężcy pacjenci z marskością wątroby i HIV jako pierwsi otrzymują leczenie. Reszta, aby uzyskać bezpłatny OEM jest trudna. Szczególnie uporczywi pacjenci od kilku lat tapicerują progi różnych autorytetów i ostatecznie osiągają swój cel, ale są to pojedyncze przypadki.

Pacjenci, którzy stosunkowo niedawno zostali zarażeni, nie powinni w dużym stopniu polegać na tych programach. Jedyne, na co możesz liczyć, to bezpłatny kurs terapii interferonem, który jest bardzo trudny do tolerowania i często nie pomaga..

Jakie jest ryzyko braku leczenia i co zrobić dla pacjentów, którzy nie mogą otrzymać bezpłatnych leków?

Długie oczekiwanie na leczenie to bezpośrednia droga do marskości wątroby, raka i przeszczepu wątroby. Często takie komplikacje rozwijają się po 15-30 latach od momentu zakażenia. Biorąc pod uwagę, że wiele osób dowiaduje się o swojej chorobie po 5–10 latach, nie zostało im wiele czasu.

Jeśli linia bezpłatnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C w Uljanowsku nie posunie się w żaden sposób, warto rozważyć niezależny zakup leków. Wcześniej takie fundusze nie były dostępne dla większości obywateli. Dzisiaj 3-miesięczny kurs kosztuje 26–56 tysięcy rubli. Tyle kosztują nowe tabletki przeciwwirusowe w Unified Generic Pharmacy.

Gdzie kupić oryginalne środki przeciwwirusowe nowej generacji i ich substytuty?

Pierwszy sposób działania kierunkowego z CHC pojawił się nie tak dawno temu. W 2013 r. Sovaldi, oparty na sofosbuwiru, wszedł na globalny rynek farmaceutyczny opracowany przez amerykańskich naukowców z Gilead. W 2014 r. Zatwierdzili Daklinza z Bristolu-Myers (Wielka Brytania), nieco później asortyment PVA znacznie wzrósł.

Sovaldi był pierwszym lekiem, któremu udało się całkowicie pokonać wirusowe zapalenie wątroby typu C, a jego cena na początku była dosłownie kosmiczna. Redukcję kosztów osiągnięto dzięki produkcji podobnych narzędzi w innych krajach. Leki te stały się dostępne dla większości zarażonych i nie różniły się działaniem od oryginałów.

Dlaczego nie można traktować niezależnie?

Nowoczesne środki przeciwwirusowe są łatwe w użyciu, ponieważ nie wymagają doboru dawki w zależności od masy ciała, wieku i innych cech ciała. Po przeczytaniu instrukcji użytkowania lub recenzji pacjentów na forach pacjenci decydują się na samoleczenie, zapominając o możliwych konsekwencjach. Najczęściej jest to:

 • niepowodzenie leczenia i rozwój oporności na patogeny;
 • progresja zapalenia wątroby typu C;
 • poważne skutki uboczne;
 • poważne zaburzenia narządów wewnętrznych.

Jeśli nie chcesz się skontaktować z kliniką w obawie przed reklamą, zadzwoń do nas. Witryna „Unified Generic Pharmacy” zatrudnia wykwalifikowanych konsultantów, którzy pomogą ustalić diagnozę, przepisać schemat leczenia oraz monitorować dynamikę i tolerancję HTP.

Charakterystyka skutecznego PVA

Innowacyjne PVA są ukierunkowane na białka wirusa HCV (NS5B, NS5A), dlatego są znacznie lepsze niż interferony pod względem wydajności.

Leki są dostępne w postaci tabletek do podawania doustnego. Są pobierane 1 raz dziennie..

Lista przeciwwskazań obejmuje:

 • nietolerancja substancji czynnych lub substancji pomocniczych;
 • wszystkie trymestry ciąży i laktacji;
 • dzieci poniżej 18 roku życia;
 • zdekompensowana marskość wątroby.

Przy niskim klirensie kreatyniny i spowolnieniu rytmu serca tabletki są przepisywane ostrożnie.

Do prawdopodobnych działań niepożądanych należą:

 • słabość;
 • zmęczenie
 • bół głowy;
 • zawroty głowy.

Kiedy się pojawią, korekta schematu leczenia nie jest wymagana, ponieważ leczenie interferonem jest tolerowane znacznie gorzej, a inne metody nie są przewidziane.

Aby zwiększyć korzyści terapeutyczne, leki są jednocześnie pijane. Jeśli ostatnie badanie krwi wykazało brak patogenu RNA we krwi, nie należy przerywać leczenia. Ważne jest, aby ukończyć kurs do końca, w przeciwnym razie choroba może powrócić.

Unified Generic Pharmacy zamawia produkty bezpośrednio z zakładów farmaceutycznych w Indiach i Wenezueli, dlatego zawsze mamy niskie ceny i wysokiej jakości leki. Podczas transportu używamy pojemników termicznych, które chronią tabletki przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ekstremalnymi temperaturami. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na dodatkowe pytania, dzwoniąc na infolinię lub czat online.

Pacjenci, którzy przeszli u nas HTP, czyli 4,5 tys. Osób, całkowicie wyzdrowiali z infekcji w ciągu 12-24 tygodni.

W Samara leczenie zapalenia wątroby typu C rozpoczęło się za darmo: jak dostać się do programu

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest poważną chorobą, która nie poddaje się do końca i prowadzi do strasznych powikłań. Dlaczego musisz zostać przebadany na zapalenie wątroby, nawet jeśli nic ci nie przeszkadza?

W 2019 r. Po raz pierwszy wysłano pieniądze do regionu Samara na leczenie pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C w ramach obowiązkowego programu ubezpieczenia medycznego. Obecnie istnieje wybór 40 osób, które otrzymają bezpłatne pigułki i prawie stuprocentowe szanse na powrót do zdrowia.

Elena Strebkova, główna niezależna specjalistka ds. Diagnozowania i leczenia zakażeń wirusem HIV w Ministerstwie Zdrowia Regionu Samara, kierownik departamentu chorób zakaźnych nr 2 Samara State Medical University, powiedziała Samru.ru o podstępności zapalenia wątroby i która będzie jedną z 40 szczęśliwych osób..

- Jaka jest osobliwość przebiegu tej choroby?

- Istnieje koncepcja ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby. Ostry, zwykle objawiający się żółtaczką, pacjent wchodzi na oddział zakaźny i zostaje zdiagnozowany. Ale większość naszych pacjentów cierpi na przewlekłe zapalenie wątroby. Oznacza to, że osoba żyje zwykłym życiem, nic nie czuje. Ale potem zbiera testy na jakąś planowaną operację - na przykład operację oka - i całkiem przypadkowo dowiaduje się, że ma zapalenie wątroby typu C lub B. A potem zaczyna myśleć: gdzie? Gdzie mogę się zarazić??

- Gdzie?

- Istnieje kilka sposobów infekcji. Pierwszym z nich jest infekcja podczas manipulacji penetracją przez skórę lub błonę śluzową. To na przykład tatuaże i tatuaże, przekłuwanie, manipulacje medyczne (ekstrakcja zęba, procedury diagnostyczne z narzędziami). Istnieje również droga transmisji seksualnej. Cechą przewlekłego zapalenia wątroby jest to, że osoba, która otrzyma wirusa, nie odczuwa żadnych zmian. Nic nie boli, nie żółknie i prowadzi normalny styl życia. I dowiaduje się o tym z jakimś planowanym badaniem (te testy nie są przewidziane w programie badań klinicznych), lub przychodzi do lekarza już z kliniką marskości wątroby - to znaczy, lata minęły, wirus wykonał swoją pracę, żołądek pacjenta zwiększył objętość, jego powłoka zmieniła kolor na żółty, krwawienie rozpoczęło się. Niestety taki jest wynik choroby.

- Dlaczego zapalenie wątroby typu C jest niebezpieczne??

- Wirus ten atakuje nie tylko wątrobę, ale prawie wszystkie narządy. Na przykład występują choroby nerek zależne od tego wirusa. Towarzyszy i najczęściej wywołuje choroby autoimmunologiczne. Cukrzyca w obecności wirusowego zapalenia wątroby typu C występuje częściej kilka razy. Ponadto, jeśli występuje wirusowe zapalenie wątroby typu C, ryzyko śmierci z powodu, powiedzmy, choroby układu sercowo-naczyniowego jest dwukrotnie wyższe. Z chorobą nerek, półtora raza. Ryzyko zachorowania na raka wątroby jest dwa do pięciu razy wyższe u pacjentów z wirusem.

- Czy w regionie Samara jest wielu pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C.?

- Rocznie w naszym regionie wykrywanych jest około 1600-1700 przypadków (po raz pierwszy zarejestrowane). Pod względem zachorowalności jesteśmy na jednym z pierwszych miejsc w okręgu federalnym Wołgi. Częstość występowania zapalenia wątroby typu C przekracza średnią krajową o około 2-2,5 razy.

- W tym roku po raz pierwszy w regionie Samara rekrutuje się pacjentów do bezpłatnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C. Jak to zorganizować?

- Obecnie wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą, którą możemy wyleczyć w prawie 100 procentach przypadków. Leczenie odbywa się w ramach dziennego szpitala i zapewnia pacjentom najbardziej zaawansowane tabletki przeciwwirusowe. Następnie badani są pacjenci i obserwowane są kolejne dwa lata. Nie muszą za nic płacić.

- Planowane na ten rok 40 osób jest już rekrutowanych? Kto wybiera pacjentów?

- Pacjenci są wybierani przez komisję lekarską w miejscu zamieszkania. Otrzymują skierowanie do instytucji prowadzącej terapię. Proces selekcji wciąż trwa. Jednocześnie wdrażane są nasze zalecenia kliniczne dotyczące leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C. W każdej klinice, w której przebywają tacy pacjenci, przeprowadzana jest selekcja lokalna. Następnie dokumenty są wysyłane do komisji Centrum ds. AIDS, która je rozpatruje i podejmuje odpowiednią decyzję w sprawie możliwości leczenia. Oczywiste jest, że nie wszyscy będą mogli otrzymać leczenie, ale pacjenci znajdą się na liście oczekujących, a ponieważ prace te będą kontynuowane w przyszłym roku, będą pierwszymi, którzy otrzymają leczenie w przyszłym roku. W ten sposób kolejka będzie się przesuwać w miarę otrzymywania środków z Funduszu MHI..

- Będą to tylko dorośli pacjenci?

- Teraz mówimy o dorosłych. W przypadku dzieci gromadzony jest spersonalizowany rejestr dzieci. Poprosimy rząd regionu Samary o przeznaczenie środków budżetowych na leczenie tej grupy pacjentów.

- Czy są już jakieś informacje na temat liczby pacjentów, którzy będą mogli zapisać się na leczenie CHI w 2020 r?

- Kwestie dotyczące przyszłego budżetu zostaną rozstrzygnięte dopiero w sierpniu. Ale w każdym razie mamy nadzieję, że program będzie kontynuowany, a liczba pacjentów wzrośnie..

- Jakie są prognozy dla pacjentów, którzy zostaną wybrani?

- W naszych klinikach uniwersytetu medycznego istniała możliwość leczenia 52 osób, z których tylko jedna nie zareagowała na leczenie. To był bardzo skomplikowany przypadek z udziałem wirusa, który mutował we wszystkich kierunkach. To jest rzadkie. Wszyscy pozostali pacjenci wykazywali stałą odpowiedź..

- Czy to kosztowne leczenie? Ile to kosztuje, jeśli sam sobie zapłacisz?

- Około 200 tysięcy rubli miesięcznie, a kurs trwa trzy miesiące. Oceniaj sam, nie każdy może sobie pozwolić na taką kwotę.

- Jak chronić się przed zapaleniem wątroby?

- Sposoby zapobiegania są powszechne w przypadku infekcji pozajelitowych. Zgodność z higieną osobistą. Tylko certyfikowane salony tatuażu, niezawodne zaplecze medyczne. Seks z osobą, której statusu nie znasz, musi być w zabezpieczeniu. I każdy musi znać swój status. Jeśli nie wystąpiły żadne zdarzenia specjalne, możesz przystąpić do testów w ciągu 3-5 lat. Jeśli coś się wydarzyło, możesz wziąć to sześć miesięcy po wydarzeniu. Wielu o tym nie myśli. Wyleczył gdzieś zęby i zapomniał - a wirus dostał się do organizmu i rozwija. Testy nie są trudne, można to zrobić w dowolnym laboratorium, aby mieć pewność swojego zdrowia.

Bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Czynnik sprawczy HCV najczęściej dostaje się do organizmu przez krew, w rzadkich przypadkach poprzez kontakt seksualny. Zakażenie jest możliwe nawet w gabinecie dentysty lub kosmetologa, jeśli nie będą przestrzegane zasady sterylizacji instrumentów.

Rozwijający się wirus zapalenia wątroby stopniowo podważa wątrobę, stając się przyczyną marskości wątroby i raka wątroby. Nic dziwnego, że nazywa się to „wirusową bombą zegarową”.

Liczba pacjentów stale rośnie. W Rosji w 2016 r. Oficjalnie zarejestrowano kilkaset pacjentów z zapaleniem wątroby. Ale są informacje, że co najmniej 5 milionów nosicieli wirusa zapalenia wątroby w kraju.

Czy możliwe jest leczenie wolne od HCV?

Tylko leczenie przeciwwirusowe może zatrzymać postęp zapalenia wątroby typu C i zapobiec jego przejściu w marskość wątroby. Ale jego koszt jest bardzo wysoki. Jeśli używasz importowanych narkotyków, w ciągu roku każdego miesiąca będziesz musiał wydać 45-50 tysięcy rubli na leczenie. Leki domowe są nieco tańsze (około 20 tysięcy), ale nie są również dostępne dla większości mieszkańców naszego kraju.

Oczywiście u pacjentów pojawia się pytanie: „Czy istnieje bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C?”
Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Państwowe kliniki mają bezpłatne programy leczenia zapalenia wątroby od 2016 roku. W Moskwie podobną usługę zapewnia Szpital Chorób Zakaźnych nr 1, a w regionie moskiewskim kompleks medyczny MONIKI.

Bezpłatne programy leczenia: plusy i minusy

Konstytucja Federacji Rosyjskiej gwarantuje bezpłatne leczenie zapalenia wątroby. Ale czy to takie łatwe??

Jeśli zostanie zdiagnozowane zapalenie wątroby typu C, jak uzyskać bezpłatne leczenie w Rosji? Najpierw musisz skontaktować się z kliniką okręgową i zostać zbadanym przez specjalistę chorób zakaźnych. Następnie należy poprosić lekarza o napisanie skierowania do regionalnego centrum hepatologii.

W ośrodku hepatologicznym, w razie potrzeby, przeprowadza się dodatkowe badanie wyjaśniające i rozstrzyga się kwestię zapewnienia bezpłatnego leczenia.

Ale nie polegaj zbytnio na pozytywnej odpowiedzi. Zasadniczo bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C w Rosji jest dostępne tylko dla osób, które mają wysoki stopień zwłóknienia (3 lub 4) lub jeśli zapalenie wątroby jest połączone z marskością wątroby lub zakażeniem wirusem HIV.
Jeśli stopień zwłóknienia jest niski (mniej niż 3) i nie występuje współzakażenie, prawdopodobnie nie będzie możliwe uzyskanie kwoty. Ale nie denerwuj się: podobna sytuacja sugeruje, że nie ma zagrożenia życia i masz kilka lat na rozwiązanie problemów finansowych i leczenie infekcji.

Jest jeszcze jedna możliwość bezpłatnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C w Rosji. Ci, którzy chcą, mogą wziąć udział w przeprowadzaniu badań klinicznych nowych leków, które pojawiają się na rynku rosyjskim. Ale w tym przypadku na uczestników eksperymentu nakładane są pewne wymagania. Muszą spełniać wymagania dotyczące genotypu wirusa, wieku i płci, obecności współistniejących patologii, mieć wskazany stopień uszkodzenia wątroby i inne wskaźniki zgodne z badaniami.

Inną opcją jest leczenie kosztem środków przydzielanych z różnych budżetów specjalnie na walkę z zapaleniem wątroby.

Te trzy opcje są najczęstsze. Istnieją dodatkowe programy, ale są one zwykle dostępne tylko dla wąskich kręgów ludzi. Obejmują one programy ubezpieczeniowe (koszty są pokrywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe) oraz traktowanie niektórych kategorii ludności w niektórych regionach (podstawą jest lokalny departamentalny porządek).

Jeśli nie byłeś w stanie uzyskać bezpłatnego leczenia w zwykły sposób, możesz spróbować kontynuować walkę o kontyngent, kontaktując się z organami nadzorczymi ds. Opieki zdrowotnej, federalnymi ośrodkami hepatologicznymi, lokalnym oddziałem LSGB, infolinią, prokuraturą i administracją prezydencką.

Ale pomimo kilku dobrze znanych sposobów, tylko nielicznym osobom udaje się uzyskać bezpłatne leczenie, poświęcając na to dużo czasu, wysiłku i nerwów. Jednocześnie, zamiast poprawiać swoje zdrowie, przechodzenie do różnych przypadków może znacznie podważyć twoje zdrowie. Ponadto bezpłatne leczenie jest często całkowicie niespełniające norm. W takim przypadku stosowana jest tylko terapia interferonem, innowacyjne leki nie są dostępne do bezpłatnego leczenia..

Zastanów się, czy potrzebujesz bezpłatnego leczenia zapalenia wątroby? Czy warto spędzać czas, który lepiej spędzić z rodziną, rozbić nerwy i stracić spokój. Być może lepiej jest kupić Sofosbuvir i cieszyć się pełnią życia po 3 miesiącach?

Leczenie zapalenia wątroby typu C interferonem

Niedawno zapalenie wątroby było leczone lekami zawierającymi interferon. Ale powodują wiele skutków ubocznych. Ludzie poddawani terapii interferonem stracili włosy, bóle mięśni, bezsenność, rozwinął się depresja i zaburzenia nerwowe..

W niektórych przypadkach pojawiły się myśli samobójcze. Ponadto możliwe jest całkowite zniszczenie wirusa za pomocą takiego leczenia tylko w połowie przypadków. Większość pacjentów musi kupować leki przez całe życie, aby kontrolować chorobę..

Leczenie zapalenia wątroby typu C nowoczesnymi lekami

Dzięki pojawieniu się innowacyjnych leków wirusowe zapalenie wątroby typu C przeniosło się z grupy nieuleczalnych chorób do kategorii uleczalnych infekcji..

Nowe leki przeciwwirusowe mają zupełnie inny mechanizm niż leki zawierające interferon. Mają bezpośredni wpływ na wirusa, pozbawiając go zdolności do syntezy białka, co powoduje śmierć patogenu. Dlatego skuteczność terapii sięga 95%. Leki działają na wszystkie rodzaje wirusów i prawie nie ujawniają skutków ubocznych. Kolejną ważną zaletą nowych leków jest znaczące skrócenie czasu leczenia. Niszczą niebezpiecznego wirusa w ciągu 12 tygodni. Stare schematy leczenia zapalenia wątroby mogą poradzić sobie z wirusem nie wcześniej niż za rok.

W marcu 2016 r. Sofosbuvir otrzymał rejestrację w Rosji, co pozwoliło lekarzom przepisać pacjentom terapię bez interferonu.

Rosyjscy eksperci ocenili, że leczenie nowymi lekami jest znacznie tańsze. I to nie tylko z powodu skrócenia czasu trwania terapii. Korzystając ze starych schematów, musisz walczyć nie tylko z wirusem zapalenia wątroby, ale także ze skutkami ubocznymi, które są ogromną ilością.

Koszt leczenia oryginalnymi lekami przekracza 600 tysięcy rubli, co dla przeciętnego pacjenta kosztuje 20-25 miesięcznych pensji. Dlatego optymalnym rozwiązaniem byłoby zakup indyjskich leków generycznych wytwarzanych na licencji producenta. Pod względem skuteczności są one całkowicie podobne do markowych leków, ale znacznie gorsze pod względem ceny.

W naszym kraju nie można kupić Sofosbuvir, Daclatasvir i Ledipasvir ze względu na długi proces licencjonowania. Ale zawsze możesz zamówić unikalne leki na stronie Sofosbuvir. Rosyjski Zostaną dostarczone bezpośrednio z Indii..

Bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby w Rosji

Federacja Rosyjska zajmuje 6 miejsce na świecie pod względem liczby wykrytych przypadków wirusowego zapalenia wątroby. Nie wszyscy pacjenci spieszą się z podjęciem leczenia: niektórzy nie są informowani o możliwości pełnego wyzdrowienia, podczas gdy inni nie mogą sobie pozwolić na koszty leczenia.

Stare schematy leczenia kosztują około 20 tysięcy rubli narkotykami domowymi. Przebieg najnowszych leków bezpośredniego działania w oryginalnym preparacie kosztuje 600 tysięcy rubli, a leki generyczne kosztują 32-40 tysięcy, w zależności od przypisanego kompleksu.

Dokładna liczba przypadków nie jest znana.

Główny specjalista chorób zakaźnych Federacji Rosyjskiej uważa, że ​​oficjalne dane dotyczące liczby pacjentów z HCV są czasami niedoceniane. Zgodnie z protokołem, po otrzymaniu pozytywnego testu na zapalenie wątroby typu C, pacjent musi przejść rejestrację i uzyskać szczegółową konsultację ze specjalistą chorób zakaźnych. Jednak ludzie nie spieszą się z szukaniem pomocy i rejestracją.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C nie ma wyraźnych objawów złego samopoczucia, pierwsze bolesne odczucia pojawiają się już w późnych stadiach choroby w postaci marskości wątroby lub raka. Dlatego infekcja HCV nazywa się „Affectionate Killer”. Finansowanie leczenia jest niewystarczające z powodu braku oficjalnych danych.

Programy społeczne

W Rosji osoby z wirusowym zapaleniem wątroby typu C mogą przejść bezpłatny cykl leczenia w obecności pewnych warunków fizycznych i społecznych. Mieszkańcy Moskwy mogą otrzymać pomoc w szpitalu chorób zakaźnych nr 1. Centrum Medyczne Monica obsługuje region moskiewski i region.

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest skontaktowanie się z lokalnym szpitalem chorób zakaźnych. Specjalista przepisze testy i zgodnie z ich wynikami wydane zostanie skierowanie do centrum hepatologii. Będzie pełne badanie pacjenta. Personel centrum określi, czy parametry pacjenta są odpowiednie do bezpłatnego leczenia. Najczęściej występuje to w przypadku jednoczesnych zakażeń HCV i HIV lub zwłóknienia wątroby o wysokim stopniu złośliwości.

Badania kliniczne

Przymusowe licencjonowanie oryginalnego Sofosbuviru doprowadziło do pojawienia się generyków pochodzenia azjatyckiego. Aby leki stały się dostępne na półkach rosyjskich aptek, muszą przejść testy. Przebieg leczenia uzależnień od narkotyków jest bezpłatny dla osób, które przeszły selekcję i zapisały się do grupy testowej.

Istnieją fundusze i organizacje, które sponsorują leczenie pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Zwrócenie się do nich nie zaszkodzi.

Polisa ubezpieczeniowa

Niektóre rodzaje drogich ubezpieczeń na życie i ubezpieczenie zdrowotne pozwalają pacjentowi zapłacić za leczenie zgodnie z programem zatwierdzonym przez lekarza prowadzącego..