Czy istnieje bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C.?

Przeciwwirusowe skojarzone leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C jest zdecydowanie jedynym sposobem na powstrzymanie postępu choroby przed przejściem do marskości wątroby. Niestety ma wiele wad. W szczególności koszt leczenia zaimportowanymi lekami wynosi średnio 45–50 tysięcy rubli miesięcznie, a narkotyków domowych około 20 tysięcy rubli miesięcznie. Dla ogromnej liczby pacjentów wysoki koszt leków praktycznie uniemożliwia poddanie się terapii.

W takich przypadkach zalecamy naszym pacjentom następujące taktyki:

Wykonaj badanie na urządzeniu do fibroscan, aby określić stopień uszkodzenia wątroby przez wirusa.

Jeśli stopień zwłóknienia jest niski (mniej niż 3), wirusowe zapalenie wątroby nie jest czynnikiem zagrażającym życiu, a pacjent ma czas (być może kilka lat) na rozwiązanie istotnego problemu. Przez cały ten czas należy brać hepatoprotektory i kontrolować stopień zwłóknienia, raz w roku, aby wykonać fibroscan wątroby.

Możliwość udziału w bezpłatnych programach leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C jest zapewniona tylko w przypadkach realnego zagrożenia życia: wysoki stopień zwłóknienia (3.4), marskość wątroby. W takich przypadkach instytucje publiczne rozważają możliwość uczestnictwa pacjentów w bezpłatnych programach. W Moskwie jest to CIB nr 1, w regionie moskiewskim - MONICA.

Ponadto niektórzy pacjenci mogą wziąć udział w badaniach klinicznych nowych leków przeciwwirusowych, które po raz pierwszy wchodzą na rynek rosyjski. Jednak w tym przypadku muszą ściśle spełniać kryteria włączenia do badania, to znaczy mieć określone dane dotyczące genotypu wirusa, stopnia uszkodzenia wątroby i innych wskaźników specyficznych dla tego badania.

O koszcie leczenia, o bezpłatnym lub preferencyjnym leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Konstytucja Federacji Rosyjskiej ściśle i wyraźnie ustanawia nasze prawo do bezpłatnej opieki medycznej.
W szczególności art. 41 Konstytucji Federacji Rosyjskiej stanowi:
„1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia i pomocy medycznej. Pomoc medyczna w państwowych i gminnych zakładach opieki zdrowotnej jest zapewniana obywatelom bezpłatnie z odpowiedniego budżetu, składek ubezpieczeniowych i innych dochodów.

2. W Federacji Rosyjskiej finansowane są federalne programy ochrony i wzmocnienia zdrowia publicznego, podejmowane są działania na rzecz rozwoju państwowych, miejskich i prywatnych systemów opieki zdrowotnej, wspierane są działania promujące zdrowie ludzkie, rozwój kultury fizycznej i sportu oraz dobrostan środowiskowy i sanitarno-epidemiologiczny.

3. Ukrywanie przez urzędników faktów i okoliczności zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu pociąga za sobą odpowiedzialność zgodnie z prawem federalnym. ”

Ale w prawdziwym życiu państwo zmusza nas do gry na zupełnie innych zasadach. Musisz tylko znać te zasady i wykorzystywać je w swoich osobistych zainteresowaniach..

„Twoje zdrowie nie potrzebuje nikogo oprócz ciebie!”

Ocenę możliwego kosztu terapii przeciwwirusowej oraz informacje o cenach niezbędnych leków podano w artykule „O kosztach leczenia i cenach leków”. Tutaj porozmawiamy o znalezieniu sposobów na bezpłatne leczenie, w tym konsultacjach z lekarzami prowadzącymi, koszcie leków i koszcie badania.

Opcje bezpłatnego lub preferencyjnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby

W oparciu o doświadczenia wirtualnej społeczności osób z wirusowym zapaleniem wątroby istnieją trzy główne sposoby bezpłatnego leczenia:

 • Bezpłatne leczenie kosztem środków przeznaczonych z budżetów różnych poziomów bezpośrednio na leczenie wirusowego zapalenia wątroby. Główny sposób dla zwykłych śmiertelnych obywateli.
 • Bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby (otrzymywanie bezpłatnych leków przeciwwirusowych) w ramach „państwowej pomocy społecznej świadczonej w formie zestawu usług socjalnych dla obywateli” (rozdział 2 słynnej ustawy RF nr 122 z 08.22.2004 o monetyzacji świadczeń) dla niektórych grup.
 • Udział w badaniach klinicznych (CI) najnowszych leków przeciwwirusowych prowadzonych przez różne firmy farmakologiczne.

Są to obecnie trzy główne i najbardziej prawdopodobne sposoby uzyskania naprawdę bezpłatnego leczenia w Rosji. Istnieją również inne możliwości, ale są one już dość prywatne i niedostępne dla większości przypadków zapalenia wątroby.

Mogą one obejmować:

 • Leczenie w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (VHI). Istnieją dodatkowe programy ubezpieczenia zdrowotnego (dostępne dla bardzo wąskiego kręgu osób), które przewidują rekompensatę kosztów leczenia wirusowego zapalenia wątroby na koszt firmy ubezpieczeniowej.
 • Traktowanie niektórych kategorii ludności w niektórych regionach odbywa się bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach na podstawie lokalnych przepisów lub niektórych lokalnych zarządzeń departamentów. Gdzieś traktują lekarzy jako grupę ryzyka, gdzieś istnieją świadczenia regionalne, gdzieś są pewne świadczenia oparte na ustawie „W sprawie gwarancji praw ludności tubylczej Federacji Rosyjskiej” itp..
 • Z jakiegoś powodu państwo postanowiło zapewnić leczenie niektórych kategorii naszych obywateli bezpłatnie i, zapominając o tym, co jest już zapisane w Konstytucji, wydało szereg różnych aktów prawnych, w których ponownie ogłoszono bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby.
  Na przykład dla osób zarażonych wirusem HIV oprócz Konstytucji „bezpłatna terapia antywirusowa (HTP) jest„ gwarantowana ”, a ustawa„ W sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się w Federacji Rosyjskiej choroby wywołanej ludzkim wirusem niedoboru odporności (zakażenie HIV) ”z 30 marca 1995 r., Nr 38. Ale Ministerstwo Zdrowia uruchamia dobrze nagłośniony program zdrowotny, w którym przy różnych zamówieniach po raz kolejny „gwarantuje” bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby u osób zakażonych wirusem HIV.


Należy zauważyć, że chociaż istnieją te prywatne sposoby bezpłatnego leczenia, nikt nie gwarantuje gwarancji bezpłatnego leczenia. W tej dziedzinie (w zakresie przepisywania i otrzymywania kosztownego leczenia) panuje całkowite zamieszanie, aw rezultacie arbitralność i bezprawie popełniane przez różnych urzędników medycznych i biurokratów.

Dlatego ważne jest, aby znać swoje prawa, wiedzieć, z jakimi dokumentami są dla nas zagwarantowane, i żądać pełnego prawnego uzasadnienia od urzędników, aby przestrzegać naszych praw do bezpłatnego leczenia. Co więcej, koszt leczenia będzie więcej niż uzasadniał „poród” tych wysiłków.

Więcej informacji o głównych funkcjach.

Bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Tak, dokładnie. Zarówno Konstytucja Federacji Rosyjskiej, jak i ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym zapewniają obywatelom rosyjskim bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby. Dlaczego za to płacimy? Całe pytanie dotyczy subtelności prawnych regulaminów wydawanych przez biurokratów medycznych. Ministerstwo Zdrowia Rosji, regionalne wydziały zdrowia nie określają jasnej procedury przepisywania leczenia osobom z konkretną chorobą. W związku z tym nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprzekazanie leczenia potrzebującym go pacjentom.

W naszym systemie opieki zdrowotnej nie ma protokołów leczenia chorób, które regulowałyby działanie Eskulapa, nawet w najszerszym zakresie.

Okazuje się więc, że lekarz po ujawnieniu, że masz wirusowe zapalenie wątroby, może przepisać ci szczegółowe badanie i najnowocześniejsze leczenie najnowszymi lekami, a także poklepać cię po ramieniu i spokojnie (i bezkarnie!). - przygotować się na pogrzeb, sporządzić spadek. I to w obecności nowoczesnych metod leczenia, pozwalających z prawie 100% prawdopodobieństwem na zawsze pozbyć się choroby.

W ostatnich latach, głównie ze względu na aktywną pozycję pacjentów, zaczynamy opracowywać określoną procedurę uzyskiwania (przepisywania) terapii przeciwwirusowej (AVT) w wirusowym zapaleniu wątroby. Są to nieformalne, niezapisane w żadnym zarządzeniu lub dekrecie Ministerstwa Zdrowia wymagania dotyczące wyznaczenia terapii. Spowodowane nie było stosownością terapii, ale niemożnością dalszego opóźnienia leczenia.

Ta kolejność różni się nieznacznie w różnych regionach kraju, ale ogólnie jest dość zunifikowana. Najważniejsze jest to, że chociaż nie jest to publicznie, istnieje w niektórych miejscach. W niektórych miejscach nawet o nim nie mówią. Lekarze w klinice zapewnią cię, że choroba nie jest leczona, że ​​nie ma środków na jej leczenie i że leczenie będzie cię drogo kosztować, rzekomo nie wiedząc, że na leczenie przeznacza się środki z różnych budżetów. Niemniej jednak…

W każdym regionie Ministerstwo Zdrowia definiuje jeden lub więcej podstawowych ośrodków hepatologicznych. Z reguły są one tworzone na podstawie regionalnego szpitala chorób zakaźnych lub ośrodka leczenia AIDS i chorób zakaźnych. Te regionalne centra hepatologiczne otrzymują fundusze i leki potrzebne na HTP. Ośrodki te zasadniczo tworzą lub określają potrzebę, priorytet, priorytet itp. z wyznaczeniem HTP dla osób z wirusowym zapaleniem wątroby. Określają potrzeby, tworzą wnioski o niezbędne zasoby, planują wydatki.

Prowadzą HTP, tj. określić schemat leczenia pacjentów (określone leki, dawki leków, czas trwania leczenia itp.) i monitorować pacjentów podczas leczenia.

W większości przypadków, oprócz postawienia diagnozy (co na ogół uzasadnione byłoby założenie wystarczającego stanu), w celu podania AVT konieczne jest albo „zaawansowane” zwłóknienie wątroby (stopień 2 lub wyższy w skali METAVIR), albo pewne istniejące powikłanie spowodowane pozawątrobowa manifestacja wirusa. Możemy omówić ludzkość tego podejścia, ekspansję zagrożenia epidemiologicznego itp., Ale istniejący porządek jest pewny, z którym obecnie musimy się liczyć..

W niektórych regionach jest znacznie gorzej. Bezpłatne AVT jest przepisywane tylko w przypadku współzakażenia HIV + wirusem zapalenia wątroby typu B (B lub C). Jeśli jest tylko wirusowe zapalenie wątroby typu B, leczenie jest zabronione.

Oczywiste jest, że oszczędzają na nas w każdy możliwy sposób, aplikacje są cięte, ukrywa się rzeczywistą liczbę pacjentów itp. Ale szansa istnieje i jest całkiem realna. Jak to wdrożyć? Bardzo prosty. W każdym razie próba wdrożenia jest dość prosta..

Idź do kliniki okręgowej do specjalisty chorób zakaźnych. Przejdź wstępne badanie, uzyskaj wstępną diagnozę i wymagaj skierowania do regionalnego centrum hepatologii w celu przeprowadzenia szczegółowego badania i rozwiązania problemu leczenia przeciwwirusowego. Twój specjalista chorób zakaźnych musi wiedzieć, kto (która klinika, które centrum medyczne) w twoim regionie centralnie leczy wirusowe zapalenie wątroby i jest zobowiązany cię tam skierować. Jest to pisemny kierunek na specjalnym formularzu, a nie zalecenie, nie wpis do dokumentacji medycznej. W przypadku odmowy - możesz poprosić o ten kierunek w pisemnym oświadczeniu skierowanym do naczelnego lekarza placówki medycznej.

Z tym kierunkiem i wynikami wstępnego badania udajesz się do tego regionalnego centrum (na przykład w Moskwie jest to przede wszystkim hepatocentrum w 1. klinicznym szpitalu chorób zakaźnych na autostradzie Volokolamsk). Tam w razie potrzeby zostaniesz poddany dodatkowemu badaniu lekarskiemu (niektóre określające badania krwi, biopsję lub elastografię wątroby, ocenisz ewentualne pozawątrobowe objawy wirusa zapalenia wątroby typu C itp.).

Adresy i telefony głównych regionalnych ośrodków hepatologicznych, klinik, szpitali zakaźnych znajdują się w sekcji „Kliniki” na naszej stronie internetowej.

Po wyjaśnieniu problemu z zapaleniem wątroby i zidentyfikowaniu sytuacji z możliwymi współistniejącymi chorobami, konsultacja z lekarzami (z reguły) wyda ci ostatnie „zdanie” dotyczące potrzeby i pilności twojego OEM. Być może nawet z wyjaśnieniem schematu leczenia. I w tym przypadku z pewnością mówimy o leczeniu w ramach CHI. Te. - o bezpłatnym leczeniu.

Ważny! Za każdym razem, gdy planujesz badanie lub analizę, pytaj swojego lekarza, czy ta procedura jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (MHI)? Jeśli nie, to dlaczego nie jest uwzględniony i gdzie można wyjaśnić to pytanie. Lekarze często ukrywają możliwość otrzymywania różnych usług medycznych za darmo, powołując się na biurokrację, potrzebę zbierania różnych zaświadczeń, pisania oświadczeń, trudności z finansowaniem, niektóre zamknięte zakazy itp. Itp..

Ale pieniądze są wydawane i od Ciebie zależy, czy obawiasz się biurokracji i czy dotyczą cię ich wewnętrzne zakazy. Może napisz kilka stwierdzeń, jeśli zaoszczędzisz na tym kilka tysięcy rubli, otrzymując skierowanie na bezpłatną analizę lub jakieś badanie instrumentalne?

Z reguły wszystkie niezbędne badania instrumentalne i instrumentalne, badania krwi itp. Wykonywane przez lekarza w celu wyjaśnienia diagnozy i wyjaśnienia całego obrazu choroby są objęte obowiązkowym funduszem ubezpieczeń medycznych. Lekarz może zalecić coś niestandardowego lub NAD standardem - wtedy Ty, mierząc swoje możliwości finansowe, zgadzasz się na takie badanie lub odmówisz.

Wreszcie, jeśli to konieczne, zawsze możesz sprawdzić słowa lekarza, dzwoniąc do regionalnego funduszu MHI. Istnieją całe działy, które „chronią” nasze interesy z tobą.

Mała notatka. Oprócz regionalnych centrów hepatologicznych (klinik) istnieją również federalne centra medyczne zajmujące się leczeniem wirusowego zapalenia wątroby. Znajdują się one w największych miastach kraju (w Moskwie, Sankt Petersburgu...), a także akceptują badania i leczenie obywateli z dowolnego zakątka kraju. Nie gwarantuje to darmowych leków na leczenie. Ale wtedy zapewniona zostanie bezpłatna pomoc medyczna od wysoko wykwalifikowanych specjalistów. A to w warunkach prawie całkowitego analfabetyzmu (niestety tak jest!) Praktykowanie specjalistów chorób zakaźnych w naszych klinikach kosztuje dużo.

Bezpłatne leki przeciwwirusowe w ramach pomocy społecznej dla niektórych grup ludności

Ta możliwość, sądząc z doświadczenia naszej witryny, jest realna dla dość szerokiej grupy pacjentów z zapaleniem wątroby. Ustawa o monetyzacji świadczeń definiuje następujące społeczne kategorie obywateli jako wymagające wsparcia rządu:

 1. inwalidzi wojenni;
 2. uczestnicy Wielkiej Wojny Ojczyźnianej;
 3. weterani wojenni spośród osób wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 4–4 ustawy federalnej „Weterani”
 4. personel wojskowy, który służył w jednostkach wojskowych, instytucjach, szkołach wojskowych, nie wchodzących w skład wojska, od 22 czerwca 1941 r. do 3 września 1945 r. przez co najmniej sześć miesięcy, personel wojskowy przyznał rozkazy lub medale ZSRR za służbę w określony okres;
 5. osoby, które otrzymały znak „mieszkaniec oblężonego Leningradu”;
 6. osoby, które pracowały podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej nad obiektami obrony powietrznej, lokalną obroną powietrzną, nad budową struktur obronnych, baz morskich, lotnisk i innych obiektów wojskowych w obrębie tylnych granic frontów operacyjnych, stref operacyjnych flot operacyjnych, na żelaznych i samochodowych odcinkach linii frontu drogi, a także członkowie załóg statków floty transportowej internowani na początku II wojny światowej w portach innych państw;
 7. członkowie rodzin zmarłych (zmarłych) inwalidów wojennych, uczestnicy Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i weterani wojenni, członkowie rodzin personelu grup samoobrony obiektu i zespołów ratowniczych lokalnej obrony powietrznej, a także członkowie rodziny zmarłych pracowników szpitali i szpitali w mieście Leningrad
 8. niepełnosprawni;
 9. niepełnosprawne dzieci.

To samo prawo przewiduje dla nich zestaw usług społecznych:

 1. dodatkowa bezpłatna opieka medyczna, w tym zapewnienie niezbędnych leków zgodnie z zaleceniami lekarza (ratownika medycznego), zapewnienie kuponów na leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, jeżeli istnieją wskazania medyczne;
 2. bezpłatne przejazdy koleją podmiejską, a także transport międzymiastowy do miejsca leczenia iz powrotem.

Lista leków, a także lista sanatoriów i spa, dla których wydawane są zezwolenia, jest zatwierdzana przez federalny organ wykonawczy, który prowadzi rozwój polityki państwa i normatywnych regulacji prawnych w dziedzinie opieki zdrowotnej i rozwoju społecznego.

Zatem ten bardzo federalny organ zawarł na tej liście niezbędne przygotowania do obecnego standardu leków zaawansowanych technologicznie (interferony, peginterferony, rybawiryna).
Musisz tylko przejść do powyższych społecznych kategorii obywateli.

Najbardziej realistyczną kategorią dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby jest niepełnosprawność.

Ważne jest, aby wiedzieć. Leki przeciwwirusowe będą dostępne bez względu na chorobę, według jakich kryteriów przypisano ci niepełnosprawność. I słusznie, niepełnosprawność oznacza, że ​​dana osoba ma ograniczone możliwości i potrzebuje pomocy o innym charakterze. W tym pod względem kosztów finansowych na utrzymanie zdrowia.

Jak uzyskać status niepełnosprawności to inna historia. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że osoba niepełnosprawna jest statusem społecznym, który pozwala ci żyć i cieszyć się wszystkimi korzyściami cywilizowanego społeczeństwa wraz ze zdrowymi ludźmi. Nie szkodzi to wizerunkowi ani samej osobowości człowieka, jest to korekta niesprawiedliwości, wyrównanie praw dostępu do wielu korzyści cywilizacyjnych, w tym leczenie ich chorób.

Po otrzymaniu statusu osoby niepełnosprawnej i sporządzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów w funduszu zabezpieczenia społecznego i funduszu emerytalnym, udajesz się na własną poliklinikę i kontaktujesz się ze specjalistą ds. Chorób zakaźnych w celu wyznaczenia HTP za pomocą niezbędnych leków przeciwwirusowych w ramach programu dodatkowego zaopatrzenia w leki (DLO). Możliwe jest, że specjalista chorób zakaźnych nie weźmie takiej odpowiedzialności i nie poprowadzi cię przez duży krąg koordynacji, aż do wspomnianych już regionalnych centrów hepatocentrów. To już nie jest przerażające. Pytanie o bezpłatne leczenie jest kwestią czasu i staranności.

Ważny! Rozróżniając swoją niepełnosprawność w funduszu emerytalnym lub ubezpieczeniu społecznym, nie próbuj odmawiać przyjmowania dodatkowych leków, które czasami oferowane są w celu zmuszenia niektórych osób niepełnosprawnych do otrzymania niewielkiej rekompensaty pieniężnej. Wygraj grosz i stracisz możliwość otrzymywania bezpłatnych leków przeciwwirusowych za setki tysięcy rubli.

Drobna pomoc. Mechanizm realizacji programu jest następujący: agencje rządowe opracowują listę leków, które są niezbędne dla wrażliwych społecznie grup ludności (weteranów, osób niepełnosprawnych itp.). Ci „beneficjenci” mogą bezpłatnie otrzymywać leki z tej listy w aptekach..

Ze swojej strony państwo, w ramach Federalnego Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, wybiera dostawców „bezpłatnych” leków na zasadach konkurencyjnych i pod koniec roku rekompensuje im koszty tych dostaw.

Obywatele, którzy nie chcą brać udziału w programie, którzy odmawiają otrzymania zestawu usług socjalnych, mogą otrzymać w zamian gotówkę i sami kupić leki.

Tak zwana miesięczna płatność gotówkowa (EDV) dla osób niepełnosprawnych w 2014 roku będzie:

 • Osoby niepełnosprawne z grupy I - 2 822,41 rubli;
 • Osoby niepełnosprawne z grupy II - 2 123,92 rubli;
 • Osoby niepełnosprawne z grupy III - 1700,23 rubla;
 • Dzieci niepełnosprawne - 222,78 rubli;
 • Osoby niepełnosprawne II wojny światowej - 3 834,65 rubli;
 • Osoby niepełnosprawne w Czarnobylu - 2 022,78 rubli + EDV na grupę osób niepełnosprawnych;

Trzecim sposobem na bezpłatne leczenie jest uczestnictwo w CI najnowszych leków

Ta ścieżka wymaga wystarczającej wytrwałości, aby osiągnąć cel - otrzymać bezpłatne leczenie..

Jak znaleźć klinikę, w której takie CI są prowadzone i jak się tam dostać? Istnieją dwa internetowe źródła informacji o planowanych i trwających badaniach klinicznych na świecie, w tym w Rosji.

Pierwsza to strona w języku angielskim: http://clinicaltrials.gov/

Ta strona ma możliwość wyszukiwania konkretnego badania klinicznego, które Cię interesuje, według różnych kryteriów. Na przykład, oto wyniki uzyskane przez zlecenie wszystkich otwartych badań klinicznych dotyczących zapalenia wątroby typu C, przeprowadzonych w Rosji:
http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=Russian+Federation+hepatitis+c&recr=Open

Przechodząc do opisu konkretnego badania, można znaleźć, w których ośrodkach medycznych, klinikach, które są przeprowadzane, czy jest zestaw pacjentów, dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za prowadzenie CI w tym ośrodku i inne przydatne informacje. Co więcej, wszystko zależy od rozsądnej inicjatywy i uporu.
Pisz, dzwoń, pukaj do drzwi i okien... a one się otworzą!

Dostęp do podsystemu odbywa się z sekcji „Strona główna” podsekcji „Rejestr dozwolonych prób klinicznych”.

Poszukaj kliniki, w której CI danego leku są planowane lub są już w toku, dowiedz się, kto rekrutuje wolontariuszy do udziału w CI i skieruj się do uczestników! Nie ma tu żadnych zasad i instrukcji - pomoże tylko twoja determinacja i wytrwałość.

Oczywiście, aby zostać uwzględnionym w składzie uczestników CI, konieczne jest spełnienie wymagań dotyczących uczestników niektórych leków przeciwwirusowych CI sformułowanych w programach tych CI (które można znaleźć na powyższych stronach). W szczególności mogą obowiązywać ograniczenia genotypu wirusa, genotypu człowieka, chorób towarzyszących, płci i wieku itp..

Infolinia dla pacjentów prowadzących badania kliniczne

Od 29 kwietnia 2010 r. Rosyjskie Stowarzyszenie Organizacji Badań Klinicznych (AOKI) prowadzi infolinię dla pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych dotyczących ich praw i obowiązków. Połączenia są odbierane i obsługiwane przez operatora o specjalnej wiedzy w zakresie praw i obowiązków uczestników badania klinicznego.

Telefon „gorącej linii” to 8 (916) 990 03 85. Godziny pracy są od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00 (czasu moskiewskiego).

Należy pamiętać, że Stowarzyszenie nie doradza w sprawie udziału zdrowych ochotników w badaniach klinicznych..

Stowarzyszenie opracowało szczegółowe wytyczne dotyczące wyszukiwania badań klinicznych w Twojej okolicy..

Jak osiągnąć korzystanie z przysługujących im praw?

Prawdopodobnie istnieje wiele prawdopodobnych sposobów skorzystania z prawa do bezpłatnego leczenia. Ale tak się stało w naszym stanie, że należy podjąć znaczne wysiłki w celu ich wdrożenia. I wcale nie jest faktem, że wynik odniesie sukces.

Lista opcji możliwych działań jest dość obszerna. Jeśli nie byłeś w stanie uzyskać bezpłatnej terapii w standardowy sposób (specjalistą chorób zakaźnych w poliklinice jest regionalne centrum hepatocentrum), musisz zebrać wszystkie wyniki badań, rozłożyć prawa, zarządzenia i inne regulaminy i rozpocząć prawdziwą walkę o swoje prawa: zapukaj do drzwi urzędów zdrowia, do regionalnych ministerstw-departamentów opieki zdrowotnej i numerów interwencyjnych opieki zdrowotnej i usług medycznych, do lokalnego oddziału obowiązkowego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych, do lokalnych, regionalnych i federalnych deputowanych, do Ministerstwa Zdrowia Rosji, do federalnych organów nadzoru, do prokuratury i tak dalej aż do administracji prezydenckiej (Czyż nie jest naszym Gwarantem naszej Konstytucji, Gwarantem przestrzegania wszystkich naszych praw obywatelskich?).

Tylko ten, kto zaczyna naprawdę walczyć o swoje prawa, może liczyć na ich wdrożenie. Na naszej stronie znajduje się wiele przykładów tego, jak ludzie szukali bezpłatnego leczenia dzięki swojej aktywnej pozycji życiowej..

Możliwości zrekompensowania kosztów finansowych leczenia

Jeśli nadal nie skorzystasz z prawa do bezpłatnego leczenia, spróbuj w jakiś sposób zrekompensować koszty finansowe.

W pewnym stopniu umożliwi to zwrot części zapłaconych podatków. Ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej przewiduje tak zwane odliczenie od podatku społecznego. W szczególności jedną z jego odmian jest odliczenie podatku od leczenia, które pozwala zwrócić do 15 600 rubli z podatków płaconych rocznie na osobę. Bierzemy pod uwagę, że ulga podatkowa na leczenie może być dokonana w ciągu dwóch do trzech lat kalendarzowych, a ponadto może być dokonana nie tylko dla pacjenta, który został poddany drogiemu leczeniu, ale także dla jego bliskich krewnych.

Dla biednych nadal istnieje możliwość otrzymywania pomocy materialnej co sześć miesięcy na mocy ustawy Federacji Rosyjskiej nr 178 z 17 lipca 1999 r. O pomocy społecznej państwa. Kwota premii jest zwykle niewielka od 500 do 3000 rubli. Jednak w niektórych regionach wypłacono również duże kwoty w wysokości 20-30 tysięcy rubli. Wszystko zależy od urzędników w wywiadzie i od tego, jak bardzo ich przekonasz o rzeczywistości swoich problemów. Cóż, możesz otrzymać tę pomoc co do zasady co sześć miesięcy.

Jak uzyskać tę pomoc finansową? Wnioski od wnioskodawców są przyjmowane w rozmowie dotyczącej zabezpieczenia społecznego w miejscu zamieszkania, konieczne jest wyjaśnienie ubóstwa ich sytuacji. Kryteria wyboru dla kandydatów potrzebujących pomocy finansowej w każdym regionie są różne. Z reguły rozpatrują wnioski od rodzin, w których dochód na mieszkańca pozostaje poniżej poziomu utrzymania. Decyzja o udzieleniu wsparcia podejmowana jest wspólnie na posiedzeniach komisji przez kilka tygodni. Przy pozytywnej decyzji gotówka nie jest wydawana: aby ją otrzymać, musisz otworzyć konto bankowe i czekać na przelew.

Inną opcją częściowego wyrównania wydatków jest otrzymanie jednorazowej pomocy finansowej w miejscu pracy na własne leczenie lub leczenie dzieci. Aby to zrobić, musisz złożyć wniosek do administracji lub organów związków zawodowych, jeśli takie istnieją. Nie ma tu jednolitych zasad i przepisów. Wszystko zależy od ludzi w twojej administracji, od twoich związków zawodowych..

Pomoc finansową lub pomoc w zakresie darmowych narkotyków (czasami narkotyków po preferencyjnych cenach) można uzyskać z niektórych funduszy społecznych. Tak więc pewnego razu prawie każdy pacjent z wirusowym zapaleniem wątroby typu C mógł skontaktować się z Funduszem dla Dzieci i otrzymać za darmo lek rybamidyl (rybawiryna domowa) na pełny kurs HTP.

Podsumowując, chcę apelować do wszystkich ludzi, którzy już przez to przeszli. Jeśli masz jakieś wyjaśnienia dotyczące powyższych zagadnień, masz jakieś skuteczne doświadczenie w uzyskaniu bezpłatnej terapii lub przynajmniej częściowo rekompensujesz koszty leczenia, podziel się nią ze swoimi „współpracownikami” w walce z wirusowym zapaleniem wątroby!

Czy w Uljanowsku można poddać się bezpłatnemu leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C.?

Każdy pacjent, który dowiedział się o niebezpiecznej diagnozie, z pewnością był zainteresowany możliwością bezpłatnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C w Uljanowsku, ponieważ słyszał o cenie leków w aptekach. Istnieją państwowe programy wsparcia, ale nie musisz na nich zbytnio polegać. Koszt leczenia jednego pacjenta kosztuje kraj 500-800 tysięcy rubli, dlatego jest niewiele wolnych miejsc. Schematy interferonu są bardziej dostępne, ale liczba leków jest nadal ograniczona..

Kto jest uprawniony do bezpłatnego OEM: programy państwowe i miejskie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Federacji Rosyjskiej każdy ma prawo do pomocy państwa w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, ponieważ choroba jest niezwykle niebezpieczna i prowadzi do poważnych komplikacji.

Bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C w Uljanowsku odbywa się w ramach następujących programów:

Głównym warunkiem umieszczenia w kolejce jest diagnoza ustalona przez specjalistę chorób zakaźnych dystryktu lub regionalnej placówki medycznej.

Ciężcy pacjenci z marskością wątroby i HIV jako pierwsi otrzymują leczenie. Reszta, aby uzyskać bezpłatny OEM jest trudna. Szczególnie uporczywi pacjenci od kilku lat tapicerują progi różnych autorytetów i ostatecznie osiągają swój cel, ale są to pojedyncze przypadki.

Pacjenci, którzy stosunkowo niedawno zostali zarażeni, nie powinni w dużym stopniu polegać na tych programach. Jedyne, na co możesz liczyć, to bezpłatny kurs terapii interferonem, który jest bardzo trudny do tolerowania i często nie pomaga..

Jakie jest ryzyko braku leczenia i co zrobić dla pacjentów, którzy nie mogą otrzymać bezpłatnych leków?

Długie oczekiwanie na leczenie to bezpośrednia droga do marskości wątroby, raka i przeszczepu wątroby. Często takie komplikacje rozwijają się po 15-30 latach od momentu zakażenia. Biorąc pod uwagę, że wiele osób dowiaduje się o swojej chorobie po 5–10 latach, nie zostało im wiele czasu.

Jeśli linia bezpłatnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C w Uljanowsku nie posunie się w żaden sposób, warto rozważyć niezależny zakup leków. Wcześniej takie fundusze nie były dostępne dla większości obywateli. Dzisiaj 3-miesięczny kurs kosztuje 26–56 tysięcy rubli. Tyle kosztują nowe tabletki przeciwwirusowe w Unified Generic Pharmacy.

Gdzie kupić oryginalne środki przeciwwirusowe nowej generacji i ich substytuty?

Pierwszy sposób działania kierunkowego z CHC pojawił się nie tak dawno temu. W 2013 r. Sovaldi, oparty na sofosbuwiru, wszedł na globalny rynek farmaceutyczny opracowany przez amerykańskich naukowców z Gilead. W 2014 r. Zatwierdzili Daklinza z Bristolu-Myers (Wielka Brytania), nieco później asortyment PVA znacznie wzrósł.

Sovaldi był pierwszym lekiem, któremu udało się całkowicie pokonać wirusowe zapalenie wątroby typu C, a jego cena na początku była dosłownie kosmiczna. Redukcję kosztów osiągnięto dzięki produkcji podobnych narzędzi w innych krajach. Leki te stały się dostępne dla większości zarażonych i nie różniły się działaniem od oryginałów.

Dlaczego nie można traktować niezależnie?

Nowoczesne środki przeciwwirusowe są łatwe w użyciu, ponieważ nie wymagają doboru dawki w zależności od masy ciała, wieku i innych cech ciała. Po przeczytaniu instrukcji użytkowania lub recenzji pacjentów na forach pacjenci decydują się na samoleczenie, zapominając o możliwych konsekwencjach. Najczęściej jest to:

 • niepowodzenie leczenia i rozwój oporności na patogeny;
 • progresja zapalenia wątroby typu C;
 • poważne skutki uboczne;
 • poważne zaburzenia narządów wewnętrznych.

Jeśli nie chcesz się skontaktować z kliniką w obawie przed reklamą, zadzwoń do nas. Witryna „Unified Generic Pharmacy” zatrudnia wykwalifikowanych konsultantów, którzy pomogą ustalić diagnozę, przepisać schemat leczenia oraz monitorować dynamikę i tolerancję HTP.

Charakterystyka skutecznego PVA

Innowacyjne PVA są ukierunkowane na białka wirusa HCV (NS5B, NS5A), dlatego są znacznie lepsze niż interferony pod względem wydajności.

Leki są dostępne w postaci tabletek do podawania doustnego. Są pobierane 1 raz dziennie..

Lista przeciwwskazań obejmuje:

 • nietolerancja substancji czynnych lub substancji pomocniczych;
 • wszystkie trymestry ciąży i laktacji;
 • dzieci poniżej 18 roku życia;
 • zdekompensowana marskość wątroby.

Przy niskim klirensie kreatyniny i spowolnieniu rytmu serca tabletki są przepisywane ostrożnie.

Do prawdopodobnych działań niepożądanych należą:

 • słabość;
 • zmęczenie
 • bół głowy;
 • zawroty głowy.

Kiedy się pojawią, korekta schematu leczenia nie jest wymagana, ponieważ leczenie interferonem jest tolerowane znacznie gorzej, a inne metody nie są przewidziane.

Aby zwiększyć korzyści terapeutyczne, leki są jednocześnie pijane. Jeśli ostatnie badanie krwi wykazało brak patogenu RNA we krwi, nie należy przerywać leczenia. Ważne jest, aby ukończyć kurs do końca, w przeciwnym razie choroba może powrócić.

Unified Generic Pharmacy zamawia produkty bezpośrednio z zakładów farmaceutycznych w Indiach i Wenezueli, dlatego zawsze mamy niskie ceny i wysokiej jakości leki. Podczas transportu używamy pojemników termicznych, które chronią tabletki przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ekstremalnymi temperaturami. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na dodatkowe pytania, dzwoniąc na infolinię lub czat online.

Pacjenci, którzy przeszli u nas HTP, czyli 4,5 tys. Osób, całkowicie wyzdrowiali z infekcji w ciągu 12-24 tygodni.

Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C: leki, metody, nowość w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C.


Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą zakaźną, która występuje w wyniku zakażenia wirusem zapalenia wątroby i prowadzi do uszkodzenia komórek wątroby. W około 70–80% przypadków ostre zapalenie wątroby przechodzi w postać przewlekłą.

Choroba ta jest podstępna ze względu na swoje powikłania - jeśli leczenie nie zostanie rozpoczęte na czas, może rozwinąć się marskość wątroby, aw najbardziej zaawansowanych przypadkach rak wątroby. Zdrowe komórki wątroby są zastępowane tkanką łączną, w wyniku czego narząd przestaje pełnić swoje funkcje i umiera..

Terminowy przebieg terapii przeciwwirusowej w 50–90% przypadków prowadzi do wyzdrowienia i eliminuje ryzyko marskości wątroby. Chociaż zapalenie wątroby typu C jest chorobą o rozległych objawach, która wymaga długotrwałego leczenia, ważne jest, aby wiedzieć, że nie jest to wyrok śmierci. Możesz żyć z wirusem, tylko komplikacje są bardzo niebezpieczne (zobacz, ile osób żyje z wirusowym zapaleniem wątroby typu C).

Według WHO na świecie zarażonych jest 150-185 milionów ludzi, 350 000 umiera co roku z powodu powikłań wywołanych przez wirusowe zapalenie wątroby typu C. W Rosji oficjalne statystyki wciąż nie są prowadzone, a eksperci sugerują, że około 2,5% populacji to nosiciele wirusa, który jest 5-7 milionów Rosjan to epidemia, o której milczeli przez długi czas. Ktokolwiek ma tę chorobę, jest wierzchołkiem góry lodowej, 5-6 razy więcej nosicieli wirusa, którzy nie są świadomi, że są zarażeni i są źródłami infekcji, ponieważ wirus się nie objawia. Dowiadują się o tym przypadkiem przed operacją, w czasie ciąży itp..

Cel leczenia

Skuteczne leczenie zapalenia wątroby typu C obejmuje:

 • Eliminacja lub zmniejszenie procesu zapalnego w wątrobie;
 • Zapobieganie przejściu zapalenia wątroby do marskości lub raka;
 • Eliminacja lub zmniejszenie ilości wirusa w organizmie.

Kiedy rozpocząć leczenie

Zapalenie wątroby nie zawsze wymaga natychmiastowego leczenia, ponieważ w 5% przypadków możliwe jest całkowite wyleczenie zapalenia wątroby typu C ze względu na silną odpowiedź immunologiczną organizmu. W tym przypadku tylko specyficzne przeciwciała pozostają we krwi. Oznacza to, że układ odpornościowy całkowicie pokonuje wirusa, a jego ponowna aktywacja nie występuje, nawet przy znacznym obniżeniu odporności w przyszłości.

Dlatego w przypadku wykrycia wirusa we krwi tylko specjalista może ustalić, czy pacjent potrzebuje aktywnej terapii i jakie metody leczenia należy zastosować. Jest to bardzo indywidualne i zależy od wielu czynników:

 • Wiek
 • Paula
 • Czas trwania choroby
 • Genotyp wirusa
 • Czas trwania procesu
 • Genetyczna skłonność do zwłóknienia (szybki rozwój marskości wątroby)

Ostatni punkt jest szczególnie ważny przy wyborze i wyznaczaniu metod leczenia. Aby określić tendencję do szybkiego rozwoju marskości wątroby, przeprowadza się analizę następujących markerów immunogenetycznych:

 • cytokiny
 • białka immunoregulacyjne
 • czynniki fibrogenezy

Po ustaleniu czynnika ryzyka rozwoju marskości wątroby możesz przystąpić do umówionej terapii. Im wyższy współczynnik ryzyka, tym szybciej należy przepisać leczenie. Wraz z pojawieniem się metodologii określania czynnika ryzyka rozwoju marskości wątroby znacznie łatwiej było zdiagnozować zmiany w wątrobie.

Wcześniej tendencję do rozwoju zwłóknienia wątroby oceniano na podstawie obecności pacjentów z marskością wątroby w rodzinie pacjenta. Leczenie zapalenia wątroby w żadnym wypadku nie jest darmowe i wymaga dużych wydatków finansowych..

Koszt leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C w Rosji

Leczenie tego podstępnego wirusa jest dziś bardzo kosztowne. Trwa od 50 do 700 tysięcy rubli, w zależności od rodzaju wirusa, okres leczenia od 3 miesięcy do roku. Genotyp 1b jest szczególnie trudny do leczenia i w połowie przypadków występują nawroty. Leczenie bardziej skutecznymi nowszymi lekami jest jeszcze droższe - 40-100 tysięcy dolarów na kurs terapii.

Na przykład tygodniowa ampułka z samym lekiem o genotypie 1 kosztuje 7-10 tysięcy rubli. plus 3-4 tysiące miesięcznie na preparaty tabletkowe. W sumie pacjent potrzebuje 500-700 tysięcy rubli na przebieg leczenia, biorąc pod uwagę płatne analizy, badania i testy (patrz koszt leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C w Rosji jest równy cenie zagranicznego samochodu lub niedrogiego mieszkania w małym mieście).

W wielu regionach kraju w latach 2007-2009 kraj związkowy. darmowy program leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, aby z niego skorzystać, trzeba było wykonać wiele biurokratycznych procedur, aby tylko 5–10% potrzebujących obywateli kraju mogło być leczonych za darmo. Ale od 2010 r. Wstrzymano finansowanie i obecnie program ten jest nadal skuteczny tylko w leczeniu pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C w połączeniu z zakażeniem HIV. Czarny humor u pacjentów na ten temat: „aby uzyskać bezpłatne leczenie zapalenia wątroby, musisz gdzieś złapać HIV”.

Nie jest to obecnie najlepsza sytuacja z wprowadzeniem nowoczesnej diagnostyki, na przykład najnowsze badanie fibroscan wątroby (elastometria) zbliża się do wydajności biopsji wątroby, a co najważniejsze, jest całkowicie bezbolesne dla pacjenta. Jednak nawet w Moskwie jest tylko 7-8 takich nieinwazyjnych urządzeń (fibroskanów). Jest w stolicy, a mówiąc o regionach, dobrze jest, jeśli ma przynajmniej jeden w centrum regionalnym. I to nie jest nawet koszt urządzenia - fibroscan jest tańszy niż dobry aparat ultrasonograficzny (dla porównania, dobry aparat ultrasonograficzny kosztuje około 200 tysięcy euro, fibroscan to 130 tysięcy euro).

Protokół leczenia zapalenia wątroby typu C według Europejskiego Stowarzyszenia Badań Wątroby

W leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C nie ma jednego standardu leczenia, każdy przypadek jest całkowicie indywidualny. Leczenie jest zalecane po dokładnej analizie następujących czynników:

 • Stopnie uszkodzenia wątroby
 • Obecność współistniejących chorób
 • Potencjalne ryzyko zdarzeń niepożądanych
 • Szanse na sukces
 • Gotowość pacjenta do rozpoczęcia terapii

Najskuteczniejsze jak dotąd leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C obejmuje wdrożenie złożonej terapii przeciwwirusowej rybawiryną i interferonem. Leki te są genotypowe, to znaczy skuteczne przeciwko wszystkim genotypom wirusa.

Złożoność leczenia polega na tym, że niektórzy pacjenci nie tolerują dobrze interferonu, a ten lek nie jest powszechnie dostępny. Koszt leczenia zapalenia wątroby typu C jest daleki od przystępnego dla wszystkich, więc wielu pacjentów po prostu nie kończy leczenia, a wirus rozwija oporność na przyjmowane leki. Jeśli pacjent następnie rozpocznie nowy cykl leczenia opornością na leki przeciwwirusowe, efekt leczenia nie będzie.

Większe szanse na pozytywne oznaki odpowiedzi na leczenie skojarzone w wirusowym zapaleniu wątroby typu C u osób:

 • Wyścig europejski
 • Płeć żeńska
 • Waga mniejsza niż 75 kg
 • Wiek poniżej 40 lat
 • Niska insulinooporność
 • Brak oznak ciężkiej marskości wątroby

Większość lekarzy stosuje skojarzony schemat leczenia zapalenia wątroby, tzw. Terapię podwójną - kombinację interferonu, który aktywnie zwalcza wirusa i rybawirynę, co nasila działanie interferonu.

Krótko działający interferon podaje się pacjentowi codziennie lub co trzy dni, a długo działający interferon (pegylowany interferon) podaje się raz w tygodniu, w połączeniu z rybawiryną (stosowany codziennie jako tabletki). W zależności od rodzaju wirusa kurs trwa 24 lub 48 tygodni. Genotyp 2 i 3 najlepiej reagują na terapię - sukces leczenia wynosi 80-90%.

W przypadku pierwszego genotypu terapia skojarzona jest skuteczna w 50% przypadków. Jeśli pacjent ma przeciwwskazania do terapii skojarzonej, zalecana jest monoterapia interferonem alfa. W takim przypadku przebieg terapii trwa 12-18 miesięcy. Długotrwała monoterapia interferonem-alfa zmniejsza miano wirusa w 30-50% przypadków.

W jakich przypadkach skojarzone leczenie interferonem i rybawiryną jest przeciwwskazane?

Istnieją kategorie osób, którym skojarzone leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C jest przeciwwskazane:

 • dzieci poniżej 3 lat
 • kobiety w ciąży
 • osoby z przeszczepionymi narządami
 • osoby z indywidualną nietolerancją rybawiryny i interferonu
 • pacjenci ze zwiększoną aktywnością tarczycy (nadczynność tarczycy)
 • pacjenci z niewydolnością serca, niewyrównaną cukrzycą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, chorobą niedokrwienną serca i niewydolnością serca

Skutki uboczne terapii skojarzonej

Do tej pory terapia skojarzona interferonem i rybawiryną jest najbardziej skuteczna w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C 2. i 3. genotypu. Jednak leki te mają szereg działań niepożądanych, o których należy wiedzieć:

Stosowanie rybawiryny może prowadzić do anemii - zmniejszenia liczby czerwonych krwinek. Poziom spadku hemoglobiny jest bezpośrednio związany z dawką rybawiryny. W badaniach klinicznych poziomy hemoglobiny znacznie spadły u 15–22% pacjentów. Dlaczego tak się dzieje, wciąż nie wiadomo. Zmniejszenie dawki rybawiryny niekorzystnie wpływa na leczenie, dlatego suplementy żelaza są przepisywane pacjentom z niedokrwistością.

 • Zaburzenia tarczycy

Pegilinowany interferon prowadzi do dysfunkcji tarczycy. Może powodować zarówno zwiększoną, jak i zmniejszoną aktywność tarczycy. Podczas leczenia i przez kolejne sześć miesięcy konieczne jest monitorowanie funkcjonowania tarczycy, ponieważ terapia przeciwwirusowa może prowadzić do nieodwracalnego naruszenia jej funkcji..

Terapia przeciwwirusowa może prowadzić do umiarkowanego wypadania włosów. Jest to bardzo zauważalne podczas mycia lub czesania włosów. Wypadanie włosów jest objawem przejściowym, po zakończeniu terapii wznawia się wzrost włosów (patrz przyczyny wypadania włosów u kobiet).

Na początku terapii mogą pojawić się objawy grypopodobne. Pacjent zaczyna martwić się bólem głowy, dreszczami, gorączką, osłabieniem, bólem mięśni. Zazwyczaj takie objawy pojawiają się 2-24 godziny po wstrzyknięciu interferonu. W połowie przebiegu leczenia zwykle zmniejsza się intensywność działań niepożądanych. Nasilenie działań niepożądanych można zmniejszyć, wstrzykując interferon w nocy. Podwójna terapia prowadzi do odwodnienia, dlatego zaleca się picie większej ilości wody, zbilansowaną dietę i lekkie ćwiczenia.

Wielu pacjentów poddawanych terapii skojarzonej skarży się na bezsenność (patrz, jak szybko zasnąć). Należy to natychmiast zgłosić lekarzowi, ponieważ bezsenność znacznie obniża jakość życia i prowadzi do drażliwości, zwiększonego niepokoju i depresji. Zaleca się ścisłe przestrzeganie schematu snu (kładzenie się spać i obudzenie w tym samym czasie), uciekanie się do umiarkowanej aktywności fizycznej, prawidłowe odżywianie, przyjmowanie ziołowych środków uspokajających (waleriana, motherwort, melisa, mięta). Jeśli powyższe fundusze są nieskuteczne, lekarz przepisze pigułki nasenne.

 • Stan depresji

Najczęściej pacjenci odmawiają leczenia z powodu pojawienia się objawów neuropsychiatrycznych, w szczególności depresji. Występuje w dowolnym momencie, prawie co 3 przypadki, zwykle objawy pojawiają się w pierwszym miesiącu terapii - obniżony nastrój, apatia, bezsenność, utrata apetytu, drażliwość, obniżone libido, myśli samobójcze, poczucie beznadziejności i beznadziejności.

Osoba przestaje cieszyć się rzeczami, które wcześniej przynosiły radość. Depresję leczy się za pomocą kombinacji terapii lekowej (przeciwdepresyjnej) i nielekowej (psychoterapii). Główne leki przepisywane w leczeniu depresji przez wirusowe zapalenie wątroby typu C to fluoksytyna (Prozac), paroksytyna (Paxil), sertralina (Zoloft), citalopram (Celex) - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny.

Zastrzyki z pegylowanego interferonu (Pegintron) mogą powodować podrażnienie. Aby zmniejszyć dyskomfort, lód należy nałożyć na skórę przed wstrzyknięciem i leczyć alkoholem. Interferon do wstrzykiwań powinien mieć temperaturę pokojową.

Leczenie interferonem i rybawiryną może prowadzić do upośledzenia czynności płuc (takich jak duszność). Jeśli wystąpi kaszel, konieczne jest dokładne badanie w celu wykluczenia zapalenia płuc i zwłóknienia. Duszność może wynikać z niedokrwistości rybawiryny.

U niektórych pacjentów może rozwinąć się rhinopatia. Jednak do tego potrzebne są czynniki ryzyka, takie jak nadciśnienie lub cukrzyca..

Rola hepatoprotektorów w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Niezależnie od wybranej metody leczenia schemat leczenia zapalenia wątroby typu C obejmuje hepatoprotektory - leki pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które zwiększają odporność wątroby na czynniki chorobotwórcze, przywracają jej strukturę i pozytywnie wpływają na jej funkcje.

Nie mają działania przeciwwirusowego, ale są niezbędne do wspierania komórek wątroby, przyspieszając ich regenerację. Hepatoprotektory są wytwarzane na bazie sylimaryny, nieśmiertelnika, mączliku pospolitego, ekstraktu z karczocha lub wątroby bydła (Legalon, Karsil, Hofitol, Progepar, Hepatosan itp. Zobacz listę wszystkich hepatoprotektorów z oceną ich skuteczności).

Działanie hepatoprotektorów ma na celu:

 • przywrócenie homeostazy wątroby
 • stymulacja procesów odbudowy komórek wątroby
 • normalizacja czynności wątroby
 • zwiększona odporność wątroby na niekorzystne czynniki

Nowy etap leczenia pacjentów zakażonych 1. genotypem wirusa

W ciągu ostatnich dziesięciu lat stosowanie podwójnej terapii skojarzonej, której skuteczność uznano za „złoty standard” w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, to:

 • ogólnie ta metoda terapii jest skuteczna w 60-70%
 • w stosunku do 2. i 3. genotypu - 90%
 • w stosunku do pierwszego - tylko 40-50%.

Wraz z pojawieniem się nowej generacji leków przeciwwirusowych - Boceprewiru i Telaprewiru, leczenie stało się bardziej skuteczne - 70-80% przypadków. Leczenie zapalenia wątroby typu C nową metodą w Rosji jest dostępne od 2013 r., Dzięki zastosowaniu nowych leków, specyficzne enzymy wirusowe są blokowane, co zapobiega jego namnażaniu.

Pacjenci muszą wiedzieć, że telaprewir i boceprewir:

 • Służą do leczenia pacjentów z pierwszym genotypem wirusa.
 • Leki są przepisywane tylko w połączeniu z rybawiryną i peginterferonem w ramach potrójnej terapii
 • Są one przyjmowane doustnie, Boceprewir od drugiego miesiąca terapii, Telaprewir od 12 tygodnia. Czas trwania terapii jest indywidualny w każdym przypadku.
 • 60% skuteczności w fazie wyrównanej marskości wątroby

Przeciwwskazania i wady potrójnej terapii:

 • Wysoka cena
 • Wzrost liczby działań niepożądanych - reakcje skórne, niedokrwistość, zaburzenia smaku
 • Leczenie nie jest możliwe, jeśli istnieją przeciwwskazania do rybawiryny lub interferonu

Cechy leczenia zapalenia wątroby typu C u kobiet w ciąży

Szczególne leczenie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu C (leczenie interferonem i rybawiryną) jest ściśle przeciwwskazane. Przyjmowanie tych leków w czasie ciąży prowadzi do wad rozwojowych i mutacji. Dlatego od zakończenia terapii do poczęcia musi upłynąć przynajmniej sześć miesięcy.
Kobiety w ciąży zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C są przepisywane hepatoprotektorom roślinnym w połączeniu ze specjalną, delikatną dietą.

Cechy leczenia zapalenia wątroby typu C u dzieci

Wirusowe zapalenie wątroby typu C u dzieci występuje z większym odsetkiem powikłań - międzynarodowe badania wykazały, że ponad połowa dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C ma objawy zwłóknienia wątroby.

Dlatego im szybciej rozpoczniesz leczenie, tym mniejsze jest ryzyko rozwoju marskości wątroby. Pediatrzy zalecają stosowanie monoterapii interferonem w leczeniu dzieci. Tylko w przypadku niskiej skuteczności interferonu przeprowadzana jest terapia skojarzona. Im wcześniej choroba zostanie wykryta i zastosowana terapia, tym mniejsze ryzyko powikłań.

Bezwzględne przeciwwskazania do inferoterapii u dzieci:

 • Zaburzenia psychiczne, zespoły padaczkowe
 • Zdekompensowana marskość wątroby
 • Zakrzepowa i neutrocytopenia
Względne przeciwwskazania do inferenoterapii u dzieci:

 • Wiek do 2 lat
 • Choroby autoimmunologiczne
 • Dekompensowana cukrzyca

Hemokorekcja pozaustrojowa

Pozaustrojowa procedura hemokorekcji pozwala zmniejszyć obciążenie wirusowe na ciele i zwiększyć skuteczność terapii przeciwwirusowej. Jest to rodzaj plazmaferezy - czyszczenie części krwi przez specjalne urządzenie filtrujące, które usuwa patogenne elementy.

Hemokorekcja oczyszcza krew ze szkodliwych elementów i setki razy zmniejsza poziom miana wirusa, co pozwala podwoić efekt terapii lekowej. Ma na celu wyeliminowanie pozawątrobowych objawów zapalenia wątroby, takich jak swędzenie skóry, ból stawów i mięśni oraz nieprawidłowe funkcjonowanie nerek. Procedura poprawia morfologię krwi i zmniejsza nasilenie działań niepożądanych terapii przeciwwirusowej. Hemokorekcja jest wskazana dla pacjentów:

 • z aktywnym procesem zapalnym w wątrobie
 • z powiększoną wątrobą
 • z powiększoną śledzioną
 • z gorączką
 • z niskim efektem terapii przeciwwirusowej
 • z pozawątrobowymi objawami zapalenia wątroby

Pozaustrojowa hemokorekcja jest tylko częścią złożonego leczenia zapalenia wątroby typu C. Jednak przeprowadzenie tej procedury ma korzystny wpływ na proces leczenia, zwiększając skuteczność terapii przeciwwirusowej i neutralizując ich toksyczny wpływ na organizm..

Zrównoważona dieta i zdrowy styl życia

Zdrowy styl życia, porzucenie złych nawyków i specjalna dieta nie są panaceum na wszystkie choroby. Ale przestrzeganie ich może znacznie zwiększyć skuteczność terapii, zmniejszyć obciążenie wątroby i zminimalizować ryzyko rozwoju marskości wątroby.

Nie ma specjalnej diety dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Pacjentom zaleca się przestrzeganie diety nr 5, zalecanej w przypadku patologii dróg żółciowych i wątroby (patrz, co można jeść z zapaleniem pęcherzyka żółciowego). Przestrzeganie zasad zdrowej diety pomoże znormalizować zaburzenia czynności wątroby. Podstawowe zasady żywienia zalecane przez wiele europejskich miodów. ośrodki, których należy przestrzegać po leczeniu:

 • Pij dużo płynów (od 6 do 8 szklanek dziennie)
 • Całkowicie wyeliminuj alkohol
 • Spróbuj urozmaicić swoją dietę.
 • Unikaj postu
 • Jedz małe posiłki 5-6 razy dziennie
 • Ogranicz żywność o wysokiej zawartości cukru
 • Jedz świeże warzywa i owoce.
 • Unikaj jedzenia tłuszczów trans (konserwy, słodkie wypieki, fast foody)
 • Nie jedz tłuszczów nasyconych (lody, czerwone mięso, pełne mleko, smażone potrawy)
 • Wzbogać swoją dietę o błonnik
 • Dodaj tłuszcze roślinne (orzechy, nasiona, rośliny strączkowe) do swojego codziennego menu
 • Wyeliminuj szczaw, tłuste odmiany ryb i mięsa, kakao, czekoladę, ciasto, wędliny, wywary mięsne i wywary, przyprawy

Umiarkowane ćwiczenia są bardzo ważne. Ćwiczenia pomogą przezwyciężyć chroniczne zmęczenie, bezsenność i depresję. Przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem, pomoże on wybrać odpowiedni zestaw ćwiczeń i odpowiedni ładunek. Zacznij od prostych kroków - spacery na świeżym powietrzu, opuszczenie windy, idź kilka przystanków przed pracą na piechotę. Optymalne typy obciążeń:

 • Spacery, pływanie
 • Taniec, Bodyflex (dla kobiet)
 • Pilates, joga

Kwas ursodeoksycholowy w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Kwas ursodeoksycholowy usunięto z żółci brązowego chińskiego niedźwiedzia w 1902 r. Struktura kwasowa jest identyczna z endogennym trzeciorzędowym kwasem żółciowym, który jest syntetyzowany w ludzkiej wątrobie z kwasu chenodeoksycholowego. W przeciwieństwie do innych kwasów jest nietoksyczny i bardziej hydrofilowy.

Zastosowanie kwasu wpływa na skład kwasów żółciowych - kwas ursodeoksycholowy staje się głównym składnikiem żółci. Badania kliniczne wykazały, że lek na bazie kwasu ursodeoksycholowego zmniejsza stężenie bilirubiny, zmniejsza aktywność transaminaz i zmniejsza częstość nawrotów. Włączając kwas ursodeoksycholowy w trakcie terapii, możesz zmniejszyć osłabienie, drażliwość, zmęczenie. Lek całkowicie eliminuje swędzenie skóry..

Takie leki obejmują: Ursofalk, Ursosan, Urosliv, Ursodez, Urdox, Livodex.

Nowe zabiegi

Sofosbuwir i Daclatasfavir

Nowe leki w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C - sofosbuwir i daklatasfawir - pomyślnie przeszły badania kliniczne w Stanach Zjednoczonych. Leki były skuteczne, nawet gdy potrójna terapia była bezsilna.

Sofosbuwir i daklatasfawir są jednakowo skuteczne w przypadku 1., 2. i 3. genotypu wirusa - badania kliniczne, w których wzięło udział 211 osób, wykazały skuteczność leków w 98% przypadków. Sofosbuwir i daklatasfawir, w przeciwieństwie do rybawiryny i interferonu, nie powodują tak wielu skutków ubocznych. Podczas badań stwierdzono działania niepożądane, takie jak nudności, bóle głowy i zmęczenie..

Sofosbuwir został zatwierdzony przez WHO, a daklatasfawir jest nadal w fazie badań klinicznych. Według lidera badań Marka Sułkowskiego daklataswawir również zostanie wkrótce zatwierdzony, a to będzie nowa era w leczeniu zapalenia wątroby. Oczywiście ten program leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C nie jest bezpłatny, ale wymaga znacznych kosztów finansowych..

Ladyspawir i Sobosfuvir

W kwietniu 2013 r. Zakończyła się trzecia faza prób sobosfuwiru i lady spawiru. U 97% pacjentów po 12 tygodniach leczenia wirusa nie wykryto we krwi. Wykazano, że leki stosowane w leczeniu są skuteczne przeciwko wszystkim genotypom wirusa. Poważnych działań niepożądanych nie stwierdzono u połowy pacjentów..

W grupie pacjentów przyjmujących rybawirynę z ladyspawirem i sobosfuwirem wskaźnik wyleczenia wyniósł 100%, ale działania niepożądane były znacznie silniejsze. Celem dalszych testów będzie zbadanie optymalnego czasu trwania terapii i możliwości zastosowania rybawiryny. Ladyspawir wciąż przechodzi badania kliniczne. Prawdopodobnie wkrótce zostanie zatwierdzony.